Följeforskning kring regionala flaggskepp i Skellefteå

Under 2022/2023 genomför Linköpings Science Park ett förstudieprojekt för att undersöka vad som krävs för att möjliggöra regionala flaggskepp och kraftsamlingar runtom i Sverige. I projektet deltar Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, som följeforskare.

Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på CKS, deltar som följeforskare i en förstudie kring regionala flaggskepp.  Magnus Johansson

 

Syftet med följeforskningen är bland annat att öka förståelsen för hur olika aktörer bidrar med resurser för att stödja regioners kapacitet att ta emot och dra nytta av stora investeringar och det som i förstudieprojektet benämns som regionala flaggskepp. För detta uppdrag har följeforskningen tagit sin utgångspunkt i etableringen av Northvolts batterifabrik i Skellefteå. 

Undersökningen har genomförts genom en studieresa till Skellefteå samt med intervjuer och samtal med omkring 15 respondenter i Skellefteå. Respondenterna kommer främst från kommunen och regionen, men även andra aktörer har intervjuats. Brita Hermelin har även gått igenom material från bland annat media och andra relevanta dokument om etableringsprocessen. Resultaten är fortfarandar preliminära men pekar på betydelserna av en engagerad och modig kommun. 

Betydelsen av kommunen

– I fallet med batterifabriken i Skellefteå har offentlig sektor, framför allt Skellefteå kommun, haft en avgörande roll för processen. Kommunen har sedan 2015 haft en vision om att vända utflyttningen och göra Skellefteå till en tillväxtkommun. Den här visionen är förankrad hos medborgarna genom ett gediget arbete med bland annat medborgardialoger under en lång tid, säger Brita Hermelin.

– Många av de jag intervjuat vittnar om en kommun med stort förtroendekapital som visat kreativitet och mod. Man har gått in i processen utan att ha löst alla frågor i förväg, utan i stället litat på att man med gemensamma krafter ska kunna lösa eventuella problem på vägen. Det har varit avgörande för att den här etableringen blivit klar på väldigt kort tid, säger Brita Hermelin.

Skellefteå kommun har också flera kommunala bolag, framför allt ett väldigt starkt energibolag vars roll i den här typen av etableringsprocess förstås är väldigt avgörande. Ytterligare en viktig faktor är att kommunen och regionen har haft ett inarbetat samarbete under lång tid.

Etableringens utmaningar

En utmaning när större företag etablerar sig i glesbefolkade områden är att hitta personal med rätt kompetens. Lokala företag kan uppleva en konkurrens om arbetskraften. Det är en utmaning att attrahera personer att flytta till Skellefteå. Detta är en fråga som är i fokus för fler pågående insatser.

Bland respondenter som intervjuats finns det personer som har flyttat till Skellefteå under senare år; de flesta är återflyttare och andra har flyttat hit utan tidigare anknytning. Inflyttarna bland de som har intervjuats berättar att man har valt att flytta hit för att man ser att det finns bra möjligheter till arbete och boende. Men det är naturligtvis endast enstaka exempel och den här studien är avgränsad från att titta på inflyttning av medarbetare på Norhvolts anläggning som då den är färdigbyggd kommer att sysselsätta flera tusen medarbetare.

Fakta

• Projektet ”Förstudie regionala flaggskepp” leds av Linköping Science Park i nära samarbete med en advisory board och följeforskare från Linköpings universitet. Syftet med förstudien är att undersöka vad som krävs för att möjliggöra fler regionala flaggskeppsprojekt och kraftsamlingar runtom i Sverige.

• Förstudieprojektet finansieras av Vinnova.

Kontakt

Fler nyheter från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU