Biologi

Från generna i cellen, till djur och växter, till hela ekosystem. Forskningen inom biologi vid LiU är bred och spänner över zoologi, genetik och ekologi.

Zoologi

Inom zoologi bedrivs forskning om hjärtats utveckling hos fåglar och luktsinnet hos olika djurarter. Forskarna studerar olika aspekter av hur molekyler stimulerar luktsinnet hos djur och får dem att uppleva lukt samt hur djurens beteende påverkas av olika dofter.

Genetik

Hur har arvsmassan hos växter och djur påverkats av förädling under människans hand? Genom att studera fröer från historiska samlingar, arkeologiska fynd och genbanker tar forskarna reda på mer om växters utveckling.

Även djurens gener sätts under lupp när forskarna vid LiU tar reda på mer om genetiken bakom bland annat åldrande, könsskillnader, utseende och beteende.

 

Forskning om djurens beteende, etologi, och hur djur och växter påverkas av varandra i större ekosystem, ekologi, kan du läsa om på dessa forskningsområdens sidor.

 

Forskning

Forskning

teaserbild Hagenblad Group

Kulturväxternas evolution - Hagenblad group

Människor förlitar sig på grödor för mat, medicin, kläder och många andra funktioner. I vår grupp studerar vi hur grödor har spridit sig över hela världen och hur de har anpassat sig till olika klimat och odlingsmetoder.

teaserbild Jensen Group

Djurens beteende, domesticering och välfärd - Jensen group

Vad styr de många aspekterna på hur djur beter sig? Hur har det förändrats under domesticering, och vad berättar det om deras välfärd? Med fokus på kycklingar och hundar tar vi upp sådana frågor med hjälp av etologi, genetik och epigenetik.

teaserbild Roth group

Interaktion mellan människa och djur - Roth group

Vi studerar domesticerade djur som hundar och hästar i deras interaktion med människor och hur människor och vardagsliv påverkar djuren på kort och lång sikt. Vårt fokus är på djurets beteende men också på hormonella förändringar.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

rör med små bananflugor i

Evolution av åldrande och könsskillnader - Friberg group

Forskning i vår grupp fokuserar på två fascinerade biologiska fenomen: – åldrande och könsskillnader – och deras intressanta skärningspunkt. I vår forskning använder vi oss av modellorganismen Drosophila melanogaster.

tupp

Hjärnstrukturens genetiska arkitektur - Henriksen group

Vi använder populationer av både vilda och inhemska kycklingar för att identifiera den genetiska arkitekturen som ligger till grund för variationen i storleken och sammansättningen av hjärnan hos fåglar.

tupp som gal

Förvildningens och domesticeringens genomik - Wright group

Vår forskning fokuserar på den genetiska grunden för domesticering, förvildning och beteende. Vi använder tvillingprocesserna för domestisering och förvildning för att hitta den genetiska grunden för komplexa egenskaper.

teaserbild Lovlie Group

Djurens beteende, personlighet och inlärning - Lövlie group

Genom vår forskning vill vi förstå variation i beteende, och det mesta av vår forskning fokuserar på orsaker och konsekvenser av djurens personlighet, inklusive sexuell selektion, parasitinfektioner och djurkognition.

teaserbild Altimiras Group

Fågelhjärtats evolution - Altimiras group

Storleken på hjärtat bestämmer fågelns syreupptagningsförmåga och flygprestanda. Vi jämför olika fågelsorter för att förstå de evolutionära stegen som leder till förbättrad prestanda hos moderna fåglar.

teaserbild Laska Group

Däggdjurens sensoriska värld - Laska group

Vi studerar de mekanismer som ligger bakom skillnaderna i sensoriska kapaciteter arter emellan. Vilka roller spelar gener, anatomi, ekologi och beteende i detta sammanhang?

teaserbild Guerrero Group

Miljöepigenetik - Guerrero-Bosagna group

Vi undersöker hur miljöexponeringar som näring, föroreningar eller stress påverkar utvecklings- och epigenetiska mekanismer i olika modellorganismer.

Bilden visar två sexfläckiga bastardsvärmare på en lila blomma

Bevarandeekologi

Vår forskning fokuserar på artrika gräsmarker och lövskog. Flera av arterna som lever i dessa habitat har blivit ovanliga och dess existens är hotad. Vi studerar vad som krävs för att bevara mångfalden.

Närliggande forskning

Nyheter

Forskningsnyheter

man arbetar med bakterieodling i labbmiljö.

Ny metod för att använda cellgifter som antibiotika på säkert sätt

Resistenta bakterier är ett hot mot människors liv – ändå går utvecklingen av nya läkemedel mot bakterier långsamt. Kanske kan en grupp beprövade cancerläkemedel vara en del av lösningen. Det hoppas LiU-forskare som utvecklar en ny klass antibiotika.

En spirometer används för att mäta lungfunktionen hos delfiner. Det ger forskare data som används för att diagnostisera hälsoproblem och fysiologin i lungerna när delfinen gör ett dyk. Om vi kan förstå det kan vi bättre förstå hur klimatförändringar kommer att påverka deras förmåga att hitta mat, säger Andreas Fahlman.

Kolmården tar emot studenter i djurparksbiologi

Varje januari åker studenter i masterprogrammet i tillämpad etologi och djurbiologi till Kolmården. Studenterna spenderar fyra veckor med forskarna där, för att lära sig hur forskning på djur i djurparker går till och varför det bedrivs.

Bananfluga i närbild.

Åldrande neutraliserar könsskillnader i hjärnan

När hanar och honor av bananflugan blir gamla avsexualiseras deras hjärnor. Åldersrelaterade förändringar sker hos båda könen, men hanarnas hjärnor feminiseras mer än vad honornas maskuliniseras. Detta enligt en studie vid Linköpings universitet.