Biologi

Forskning om det levande

mus luktar på korvbit

Hur djurens luktsinne fungerar är en av de frågor som forskare vid LiU studerar i detalj. Vadim Zaitsev

Mätning

Forskare vid LiU studerar bland annat olika aspekter av våtmarksområden.

arkeologiska frön

Genom att undersöka DNA i arkeologiska frön som dessa (korn i detta fall) tar LiU-forskare reda på hur växter har utvecklats.

Från generna i cellen, till djur och växter, till hela ekosystem. Forskningen inom biologi vid LiU är bred och spänner över ekologi, zoologi och genetik.
Forskning kring djurens beteende kan du läsa mer om under forskningsområdet etologi.

Ekologi

Hur påverkas den biologiska mångfalden av att människan brukar marken, eller av skogsbränder? Det är några av de frågor som forskare vid LiU söker svar på. Ekologi är läran om samspelet mellan djur, växter och andra levande organismer och den miljö de lever i. Vid LiU ligger forskningsfokus på populationsekologi, vilket även omfattar bevarandebiologi, vegetation och våtmarksekologi. Här bedrivs studier på sällsynta arter för att få fram ny kunskap om deras utbredning och behov. Livet i Östersjön är en annan stor forskningsfråga, där forskarna studerar såväl ekosystem som den lilla tandvalen tumlare.

Zoologi

Inom zoologi bedrivs forskning om hjärtats utveckling hos fåglar och luktsinnet hos olika djurarter. Forskarna studerar olika aspekter av hur molekyler stimulerar luktsinnet hos djur och får dem att uppleva lukt samt hur djurens beteende påverkas av olika dofter.

Genetik

Hur har arvsmassan hos växter och djur påverkats av förädling under människans hand? Genom att studera fröer från historiska samlingar, arkeologiska fynd och genbanker tar forskarna reda på mer om växters utveckling.

Även djurens gener sätts under lupp när forskarna vid LiU tar reda på mer om genetiken bakom bland annat åldrande, könsskillnader, utseende och beteende.

Forskning

Forskning

Närliggande forskning

Nyheter

Forskningsnyheter