06 april 2021

Hur hänger hälsa ihop med kön, ålder och etnicitet? Finns det en koppling mellan hälsa och hållbar utveckling? När Region Östergötland och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) samarrangerade ett välbesökt webbinarium stod pandemi, intersektionalitet och hållbar utveckling i fokus.

Online videokonferens. Laptop med bilder på deltagare.
Pixabay
Drygt 100 åhörare kopplade upp sig till webbinariet ”Hot mot hälsan: pandemi, intersektionalitet och hållbar utveckling” den 5 februari 2021. Deltagarna kom från regioner från norr till söder, myndigheter och andra offentliga verksamheter, samt akademin. Ett arrangemang som väckte idéer om fler samarrangemang med regionen. 
 
- Med utgångspunkt i perspektiv på pandemin lyfte vi frågor om hur hälsa hänger ihop med, till exempel kön/genus, ålder, etnicitet och klass. Vi ville belysa hur sådana olika perspektiv kan bidra till att problematisera hur hållbarhet kan förstås, säger Lisa Guntram, koordinator på CMHB och arrangör.  

På grund av pandemin genomfördes seminariet i form av ett webbinarium där fyra inbjudna föreläsare presenterade delar av sin forskning. Det följdes av ett panelsamtal mellan föreläsarna lett av Margareta Wandel, hållbarhetsstrateg på Region Östergötland.  

Webbinariet ”Hot mot hälsan” är en fortsättning på de diskussioner kring hälsa och hållbarhet som initierades vid halvdagseventet ”Framtidens stad och samhälle” som Region Östergötland anordnade i november 2020.  
 
- Vi saknar att kunna genomföra den här typen av aktiviteter på plats, samtidigt ger det läge vi nu befinner oss i möjligheten att nå en annan och delvis bredare publik. Det tar vi med oss, säger Lisa Guntram. Framöver planerar vi för liknande arrangemang med olika typer av aktörer. Håll utkik på CMHBs hemsida och följ oss på Twitter för mer information. 

Presentationer vid webbinarium "Hot mot hälsan"

Ojämlikhet i hälsa – I blixtbelysning under Covid-19 pandemin 

Margareta Kristenson, professor emerita/överläkare i socialmedicin, LiU/Region Östergötland. Sofia Lindstrand, ST-läkare i socialmedicin, Region Östergötland. 

Covid-19 pandemin har på ett brutalt sätt synliggjort skillnader i hälsa mellan grupper med olika livsvillkor i välfärdslandet Sverige. Den slår hårdast mot de redan sedan tidigare mest sårbara: de som har andra sjukdomar, de äldsta, men också mot de med lägst inkomst. Man talar nu allt mer om en ”Syndemi” – där vi parallellt med att skydda mot viruset också måste rusta för ett socialt hållbart samhälle och skapa jämlika livsvillkor för att öka motståndskraft hos alla. Presentationen beskriver vad vi vet om orsaker till skillnader i hälsa och sårbarhet, och vilka insatser vi nu behöver vidta för att möjliggöra det socialt hållbara samhället.

Implementering av social distansering: en jämförande studie av Danmark och Sverige 

Ida Seing, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU. 

Social distansering har globalt kommit att bli den dominerande strategin för att bromsa smittspridningen av Covid-19. I denna presentation redovisas ett pågående 
forskningsprojekt om policyåtgärder för social distansering: vilka åtgärderna är, hur de har motiverats och efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige. 

 

Etniska skillnader i hälsa under pandemin:motstridiga förklaringsmodeller och deras betydelse för hälsopolicy 

Anna Bredström, universitetslektor, Institutionen för kultur och samhälle och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU. 

Demografiska data visar att utlandsfödda tycks drabbas särskilt hårt av Covid-19, både vad gäller sjuklighet och dödlighet, men olika experter, politiker och andra
inflytelserika aktörer är inte helt eniga kring varför det är så. Denna presentation redogör för hur folkhälsoexperter, media, politiker och forskare i Sverige resonerar kring
bakomliggande orsaker samt diskuterar kring olika förklaringsmodellers betydelse för policy kring jämlik hälsa och vård.

Kontakta Anna Bredström (anna.bredstrom@liu.se) för bilder från presentationen.Presentationer

Kontakt

Senaste nytt från CMHB

Porträttfoto av Lisa Guntram.

Nytt nätverk med fokus på kvinnohälsa

Forskaren Lisa Guntram får medel för att starta ett nätverk som utforskar och utmanar marginaliseringen av kvinnohälsa. Det blir världens första nätverk för forskning inom området kvinnohälsa med fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

Kvinna kikar ut genom mörka persienner

30 miljoner kronor till tvärvetenskaplig forskning om postcovid

Bidraget möjliggör en satsning där forskare med mycket olika bakgrund bidrar till att bättre förstå postcovid som en brådskande hälsoutmaning.

Morrisons forskargrupp vid CSAN.

Stipendium och bidrag till unga LiU-forskare

Lina Koppel och Desirée Enlund får båda 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för varsin internationella postdok inom humaniora och samhällsvetenskap. Lina Koppel tilldelas även ett Wallanderstipendium på drygt 1,7 miljoner kronor.