Järnväg och kollektivtrafik

Pendeltåg och buss i kollektivtrafik

Vi utvecklar beräkningsverktyg för en bra planering av järnvägstrafik och kollektivtrafik. Verktygen kan användas för att utvärdera system och fatta bättre beslut. 

Ett bra transportsystem är avgörande för att kunna ta sig till arbete, skola, samhällsservice och vård, och nödvändigt för att kunna transportera gods. Järnväg och kollektivtrafik är energieffektivt, miljövänligt, snabbt, säkert och tryggt. Det finns en stark trend i samhället att utöka och utveckla dessa system.

Forskargruppen för järnväg och kollektivtrafik är intresserad av att utveckla modeller och metoder, som beskriver trafiken och kan användas som beslutsstöd av infrastrukturhållare och operatörer. På en strategisk nivå är vi intresserade av att utvärdera de effekter som förändringar i infrastrukturen ger upphov till. På en taktisk nivå studerar vi tidtabeller och scheman, och på en operativ nivå hur planeringen kan justeras strax före eller i samband med genomförandet.

De flesta av våra metoder hör hemma inom det akademiska området operationsanalys, och vi använder särskilt optimering, simulering och statistik. Ett mål är ofta formulerat som att tjäna tid, kostnad, kapacitet, energi, stabilitet eller robusthet.

Vi forskar ofta tillsammans med avnämare och finansiärer från industri och samhälle. Forskargruppen för järnväg och kollektivtrafik är med i det nationella branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) och Trafikverkets Excellensområden för världsledande järnvägsexpertis, där vi leder område 7 Trafikplanering och styrning, och deltar i område 9 Kapacitet och punktlighet. Några av våra forskarpartner är RISE - Research Institutes of Sweden, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikverket. Gruppen består av ett tiotal forskare, varav hälften är doktorander i forskarutbildningsämnet infrainformatik.

Var med och forska fram bättre järnvägar

Forskare vid Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Forskningsverksamheten Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Nyheter vid kommunikations- och transportsystem (KTS)

22 maj 2024

Studentprojekt för framtidens lagerhantering

Under våren har studenternas projektarbete innefattat arbete med avancerade sensorer och utveckling och testning av en prototyp för automatisk plockning av produkter i ett lager.

Porträtt av kvinna (Anna Fredriksson) i bygghjälm

08 april 2024

Privat miljondonation till stadsutveckling

Byggprojekt är ingen tillfällig störning i stadsmiljön, det kommer alltid nya och de måste planeras så att de skapar så få problem som möjligt. En privat donation på tio miljoner ska bidra till forskning om stadsutveckling, byggande och logistik.

En person står vid en byggarbetsplats.

14 november 2023

”Bästa transporten är den som aldrig genomförs”

Byggtransporter inne i städerna skapar stora störningar. De kan minskas rejält. Men då krävs bättre planering och styrning – tidigt i byggprojekten.