07 januari 2019

Till vårdcentralen i Hageby i Norrköping kan patienter komma direkt utan att först ringa och få en tid.

Caring male doctor smiles while talking to a baby boy in a free clinic. The boy's mom is holding him. Foto asiseeit

Det här är ett nytt sätt att jobba och som visat sig fungera bra, säger Rikard Wärdig, lektor inom omvårdnadsforskning vid LiU.

I stadsdelen Hageby är drygt 50 procent av de boende utlandsfödda. Många har svårt att förstå systemet med att ringa till vårdcentralen för att få tid hos en läkare. Istället har de gått direkt och satt sig i väntrummet. Så har det sett ut i flera år och till slut bestämde sig personalen där för att anpassa arbetet efter det. Sedan 2012 finns därför en öppen drop-in mottagning fem förmiddagar i veckan som bemannas av några sjuksköterskor och en läkare.

Minskar onödiga missförstånd

Rikard Wärdig, omvårdnadsforskare 2018Rikard WärdigRikard Wärdig har följt arbetet vårdcentralen och har nyligen publicerat en första studie där han intervjuat ett 15-tal läkare och sjuksköterskor om hur de ser på den öppna mottagningen. Studien visar att arbetssättet fungerar väl, är bra för patientsäkerheten och att det minskar onödiga missförstånd.
– Vårdpersonalen får patienten framför sig direkt. Språkförbistringen kan annars göra det svårt för sjuksköterskan som ska bedöma tillståndet via telefon och det kan leda till en rad missförstånd, säger Rikard Wärdig.
Rikard Wärdig ger ett exempel där en patient sökte vård för att han hade blivit biten av ”jättesmå fåglar”.
– Det visade sig vara myggbett. Och myggor i en del andra länder kan ju vara livshotande. När patienten snabbt fick träffa en läkare försvann hans oro.

Risk för smitta

Den öppna mottagningen har lett till mer nöjda patienter. Personalen upplever dessutom arbetet som roligt och mer stimulerande. Sjuksköterskorna har mer utrymme att ge råd om egenvård och numera finns alltid tolkar på arabiska och somaliska på plats, vilket underlättar arbetet.
Det finns också nackdelar med arbetssättet, påpekar Rikard Wärdig.
– Risken för smitta, till exempel. Patienter kan komma med magsjuka, det kan vara livshotande i vissa länder och därför söker de läkarhjälp. Väntrummet har nu byggts om för att minska smittspridningen.

Långa väntetider

En annan nackdel är att patienterna hittills inte har bedömts utifrån hur allvarligt deras tillstånd är. Alla har fått en nummerlapp i turordning och väntetiderna har ibland varit långa.
– Här behövs ett system så att de patienter med störst behov får förtur till läkaren.
Systemet med den öppna mottagningen innebär också att gamla människor, liksom personer med fysiska handikapp, ibland undviker att komma dit eftersom väntetiderna kan bli långa. Men de har fortfarande möjlighet att via telefon få en direkttid till läkaren.

Mer patientsäker vård

Trots de här bristerna överväger fördelarna eftersom vården blir med patientsäker när patienterna inte behöver gå omvägen att bli bedömda av en sjuksköterska via telefon, menar Rikard Wärdig.
Han har flera studier på gång som rör vårdcentralens arbete. En handlar om vad patienterna med utländsk härkomst söker för, deras ålder, utbildningsnivå och ursprung. En annan om svenskfödda patienters erfarenheter av den öppna mottagningen. Studierna ska vara klara under 2019 och 2020.
– Vi måste hitta sätt att erbjuda de som kommit till Sverige en god vård. Det här arbetssättet är intressant och kan säkert vara ett gott exempel för andra vårdcentraler, säger Rikard Wärdig.

Studien Healthcare staff's evaluation of a walk-in center at a healthcare centre in an immigrant-dense area

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.