Barn

Liv och villkor i olika miljöer

Vid Linköpings universitet finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs vid flera olika institutioner.

Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer som familjen, skolan och sociala välfärdsinstitutioner. I skolmiljön tittar man bland annat på samspel och interaktion i klassrummet, medan den aktuella forskningen om sociala välfärdsinstitutioner handlar om bland annat hur ansvaret för barn ska fördelas mellan föräldrar och stat, och mellan skola, socialtjänst och frivilligorganisationer. 

Forskarna studerar även barndomen historiskt och kulturellt, liksom barns tidiga utveckling. Vad gäller barns psykologiska utveckling ligger fokus på typisk och atypisk kognitiv och socioemotionell utveckling under de tidiga levnadsåren.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden