07 december 2018

Styrelsen för tekniska fakulteten vid Linköpings universitet riktar skarp kritik mot en tidigare LiU-forskare, som hålls ansvarig för oredlighet i minst tre vetenskapliga artiklar. Den utredning som genomförts visar att bilder har blivit manipulerade och/eller blivit kopierade i alla tre artiklarna. Forskaren kritiseras också för felaktigt användande av titel och organisatorisk tillhörighet och för att i flera sammanhang ha gett missvisande uppgifter om sin egen roll och verksamhet.

– Det har varit en omfattande utredning av det som populärt kallas forskningsfusk, men som mer formellt benämns oredlighet i forskning, det vill säga handlingar som leder till förvrängda eller påhittade forskningsresultat eller ger missvisande information om vem som utfört forskningen. Men vi har även utrett andra avsteg från god forskningssed, säger dekanen för tekniska fakulteten Ulf Nilsson.

I december 2017 riktade flera personer i sociala medier anklagelser om bedrägeri och oredlighet i forskning mot den aktuella forskaren – en tidigare anställd vid Linköpings universitet. Under perioden 2011-15 var denne först anställd som forskarassistent och sedan som lektor, därefter fram till juli 2017 knuten till LiU som gästforskare.

Enligt anklagelserna hade forskaren byggt upp en verksamhet med bland annat oseriösa vetenskapliga konferenser och tidskrifter, påhittade forskningsinstitut och organisationer samt hade använt sig av falska titlar och examina. I kritiken fanns också uppgifter om misstänkt oredlighet i forskning. 

Anklagelser ledde till utredning

Kritiken var av den karaktären att fakulteten inledde en förundersökning som sedan ledde vidare till en mer omfattande utredning rörande oredlighet i forskning, under ledning av dekanen Ulf Nilsson. Samtidigt tillsattes en parallell utredning rörande oegentligheter som inte var kopplade till forskningsverksamheten och vars slutsatser redovisades tidigare i höst.

Flera av de kritiserade artiklarna var från tiden innan forskaren kom till Linköpings universitet. Dessa har inte omfattats av utredningen, men i sin slutrapport föreslår utredningsgruppen att en fullständig genomlysning görs även av dessa artiklar av de berörda institutionerna och tidskrifterna.

Av de kvarvarande artiklarna ansågs fem ha sådana brister att en djupare granskning var nödvändig. En av dessa avfördes från utredningen efter kontroll mot originaldata. Slutligen var det fyra artiklar som lämnades till externa granskare i juni 2018.  De pekar på flera exempel på mycket tveksamma bilder och andra grafiska element och deras slutsats är att detta handlar om oredlighet i forskning.

Publiceringen av två av de undersökta vetenskapliga artiklarna har redan dragits tillbaka av den aktuella tidskriften, och fakultetsstyrelsen anser att även den tredje ska dras tillbaka. När det gäller den fjärde artikeln har fakultetsstyrelsen valt att invänta prövning av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning.

Den femte artikeln bedöms inte utgöra oredlighet i forskning, men även i detta fall menar fakultetsstyrelsen att avsteg gjorts från god vetenskaplig praxis.

Missvisande uppgifter

I utredningen kritiseras även forskaren för felaktig användning av titel och organisatorisk tillhörighet. I flera sammanhang har han presenterat sig på ett sätt som kunnat tolkas som att han är professor vid Linköpings universitet – något han aldrig varit.

Forskaren har också haft en nyckelroll i ett flertal egeninitierade organisationer, institut och förlag. Även denna verksamhet har kritiserats. Utredningsgruppen har inte haft möjlighet att göra en fullständig granskning av dessa, men konstaterar att forskaren i flera fall velat ge intryck av att ha en avsevärt mer omfattande verksamhet än han faktiskt haft. Genom halvsanningar och ibland rena falsarier har forskarens position och aktiviteter överdrivits.

Utredningen har också kunnat visa att forskaren i rollen som konferensorganisatör i sin marknadsföring använt såväl logotyper från välrenommerade organisationer som samarbeten med etablerade forskare som lockbete – utan deras godkännande.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Taggar