Transport

Styrkeområde Transport är ett av LiU:s strategiskt utvalda utvecklingsområden som har stor relevans för vårt samhälle. Det är ett brett och starkt forskningsområde både för LiU och regionen. Forskningen har tre huvudinriktningar; Trafiksystemet, Logistiksystemet och Fordonssystemet.

Genom satsningen på transport som ett styrkeområde vill vi skapa en flexibel plattform som möjliggör och uppmuntrar större tvärdisciplinära projekt inom forskning och utbildning. Flera avdelningar vid LiU bedriver forskning och utbildning som är relevant för transportområdet. Det är dessa olika inriktningar, med tillhörande styrkor och kompetenser, som vi nu bygger vidare på genom att koppla samman och utnyttja hela universitetets bredd och kompetens inom transportområdet.

Läs gärna vår årsredovisning för 2022 (pdf).

Nyheter

Scania el lastbil

Elektrifiering av tunga transporter kräver nytänkande

Elektrifiering av tunga transporter ställer nya och höga krav på planering av hur fordonen används och laddas. LiU-forskare har påbörjat ett projekt där slutmålet är att utveckla en programvara som kan planera rutter för elektrifierade lastbilar.

Bilar i rusningstrafik.

Framtidens bilåkande kan bli billigare – och dyrare

Hur kan bilar beskattas i framtiden när det mesta av fordonsflottan har elektrifierats? Höjd och utökad trängselskatt i större städer är ett svar. Men det reser andra frågor. Det menar forskare vid LiU i en ny studie.

Mary Catherine Osman.

Intresse för miljövänlig logistik ökar

Ny forskning avslöjar viktiga framgångsfaktorer för implementering av fossilfria drivmedel. Läs mer om regionala och nationella nätverk och upptäck hur upplevt stöd spelar en avgörande roll i övergången till hållbar logistik.

Kontaktpersoner för styrkeområde transport

Forskning

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av den infrastruktur som behövs för transport av människor och gods. Forskningen berör utveckling, planering och styrning av denna infrastruktur och dess trafikflöden för alla olika transportslag för att uppnå såväl miljömässiga mål som mål i termer av tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet.

Kontaktpersoner

 

Logistiksystemet

Logistiksystemet består av flera aktörer, till exempel säljande företag, kunder, transportföretag, som i samverkan utvecklar dagens och framtidens varuförsörjning och distribution, med fokus på organisation, ledning och styrning av systemet som helhet. Klimatsmarta logistiksystem syftar till hållbar tillväxt för både näringsliv och samhälle, oavsett om det är ett logistiksystem för distribution i städer eller om det handlar om flytt av gods från landsväg till sjö eller järnväg för långväga transporter.
Vallastaden 2017 - bygglogistik.

Bygglogistik

Vi forskar på hur vi kan skapa långsiktig hållbar och effektiv samhällsbyggnad med fokus på logistik, digitalisering och resurseffektivt byggande.

Eldriven lastbil på svenska vintervägar

Hållbarhetsomställningar i godsdistribution

Projektet tar ett systemperspektiv på elektrifierade godstransporter med syfte att bidra till kunskap om hur man kan påskynda omställningar.

Flygperspektiv på en bil som kör ner en väg genom skogen

Klimatsmarta transporter

Klimatsmarta transporter är ett högaktuellt område som är under stark utveckling såväl forskningsmässigt som i praktiken. Vår forskning handlar om hur logistiksystem bör utformas och styras för att bli mer hållbara.

Kontaktpersoner

  

Fordonssystemet

Fordonssystemet inkluderar fordonen som sådana, fordonens manövrer och framförande (manuellt eller automatiserat), fordonens interaktion med varandra och andra trafikanter, samt fordonets interaktion med omgivande infrastruktur både digital vägsidesinformation och fordonet som uppkopplad enhet till databaser eller internet. Övergripande mål är hållbarhet, energieffektivitet och säkerhet för passagerare och medtrafikanter.

Kontaktpersoner

 

Utbildning

Trafiksystemet

Innehållet i de kurser som ges inom huvudinriktningen Trafiksystemet tar på olika sätt upp frågor kring hur man kan planera, och styra, systemet för att uppnå en högre effektivitet som gör att det fungerar bättre för människorna i trafiken, samt minkar den negativa miljöpåverkan som trafiken ger upphov till. Med ”trafiksystem” avses gång/cykel, bil/lastbil samt kollektivtrafik på väg och järnväg. Metoder som används för att planera och styra trafiksystemet bygger ofta på optimering, simulering och ekonomiska analyser. För att kunna planera, och styra, så bra som möjligt, behövs ofta stora mängder data samlas in, analyseras och användas i optimerings- eller simuleringsmodeller. I de kurser vi ger lär studenterna sig att förstå vilka data som kan samlas in, på vilka sätt de kan samlas in, hur de kan användas, hur modellerna byggs och hur man kan dra slutsatser från de resultat som modellerna ger. 

Logistiksystemet

Varje år examinerar vi inom huvudinriktning logistiksystemet 60-80 civilingenjörer med specialinriktningen Logistik och Supply Chain Management. Här läser studenterna ett antal olika kurser inom logistik, Supply Chain Management, inköp, hållbara logistiksystem samt logistik inom vården. Som en sista del i denna inriktning, innan de utför sitt examensarbete, utför de ett projekt på ett företag eller inom offentlig verksamhet. Logistikerns förmåga att samarbeta, kartlägga, analysera, visualisera flöden och logiker tränas i kurser genom såväl litteraturfördjupningar som casebaserade grupparbeten.

Fordonssystemet

Innehållet i de kurser som ges inom huvudinriktningen Fordonssystemet inkluderar ett antal ämnesområden som fordonsdynamik, fordonsframdrivningssystem, drivlinor och förbränningsmotorer, elmaskiner, och autonoma fordon. Metoder som tillämpas i kurserna är huvudsakligen modellering, simulering, och optimering, men även feldiagnostik av systemen. Varje år genomförs ett antal studentprojekt inom exempelvis diagnostik, batterier, och drivlinereglering.

Utbildningsprogram inom transportområdet

En ung man sätter klossar med olika siffror i träfack, i förgrunden kör en robot

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Självkörande fordon, automatiska lager och uppkopplade hushållsapparater – behovet är stort av fler civilingenjörer i kommunikation, transport och samhälle som leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara transport- och logistiksystem.

Flygbild av stor motorvägskorsning med på- och avfarter

Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram, 120 hp

Fokuserar på hur modern informations- och kommunikationsteknologi kan användas för att utveckla miljöeffektiva och säkra transport- och logistiksystem. Efter examen kan du jobba som trafikplanerare, logistikingenjör eller logistics manager.

Flygplan vid terminal

Flygtransport och logistik, kandidatprogram, 180 hp

Det sker en spännande utveckling inom flyget. Vi kommer kunna flyga utan att belasta miljön och använda taxi-drönare för att undvika trafikstockningar. Nu behövs det personer med bred logistisk kompetens och spetskunskaper i den senaste tekniken.

Digitaliserat byggande, masterprogram, 120 hp

Detta masterprogram, utvecklat tillsammans med byggbranschens olika aktörer, ger dig breda kunskaper i digitalisering och hur den kan användas för att effektivisera byggandets planering, produktion och försörjning.

Flygplan som lyfter

Aeronautical Engineering, masterprogram, 120 hp

Detta program applicerar ett holistiskt synsätt på flygplansdesign. Tack vare ett nära samarbete mellan universitetet och flygindustrin kommer du efter examen att kunna jobba med design och tillverkning av luftfarkoster, fordon eller vindturbiner.

Kvinnlig student räcker fram ett kort till två manliga studenter. Uppfällda laptops och vattenflaskor på bordet.

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Sedan lanseringen 1969 har vi kontinuerligt utvecklat civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. I dag är det vassare än någonsin. En examen härifrån är startskottet på en spännande karriär, i Sverige eller internationellt.

Tekfak Maskinteknik programbild juli 2018

Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

Basen för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är produktutveckling, beräkning och produktionsflöden. Tio masterprofiler ger specialisering inom exempelvis mekatronik, logistik eller flygteknik. Du får en unik bredd och kan jobba med det mesta.

Skissande på karta, logistisk optimering

Samhällets logistik, kandidatprogram, 180 hp

Rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle – det är logistik. Som logistiker optimerar du flödet av varor, tjänster och information. Utbildningen placerar dig mitt i den snabba utvecklingen inom e-handel och planering av flöden i framtidens städer.

Vallastaden, byggnader.

Samhällsplanering, kandidatprogram, 180 hp

Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad? Hur kan vi möjliggöra en levande landsbygd? Samhällsplanerarprogrammet är till för dig som vill arbeta med att påverka framtidens städer och andra livsmiljöer på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vy över Linköping

Strategic Urban and Regional planning, masterprogram, 120 hp

Det nya masterprogrammet är det första i sitt slag i Sverige. Med kunskaper i de hållbarhetsutmaningar som städer och regioner står inför kommer du att vara redo för att planera framtidens städer och regioner.