Transport

Styrkeområde transport

Styrkeområde Transport är ett av LiU:s strategiskt utvalda utvecklingsområden som har stor relevans för vårt samhälle. Det är ett brett och starkt forskningsområde både för LiU och regionen. Forskningen har tre huvudinriktningar; Trafiksystemet, Logistiksystemet och Fordonssystemet.

Genom satsningen på transport som ett styrkeområde vill vi skapa en flexibel plattform som möjliggör och uppmuntrar större tvärdisciplinära projekt inom forskning och utbildning. Flera avdelningar vid LiU bedriver forskning och utbildning som är relevant för transportområdet. Det är dessa olika inriktningar, med tillhörande styrkor och kompetenser, som vi nu bygger vidare på genom att koppla samman och utnyttja hela universitetets bredd och kompetens inom transportområdet.

Läs gärna vår årsredovisning för 2022 (pdf).

Nyheter

Kontaktpersoner för styrkeområde transport

Forskning

Trafiksystemet

Trafiksystemet består av den infrastruktur som behövs för transport av människor och gods. Forskningen berör utveckling, planering och styrning av denna infrastruktur och dess trafikflöden för alla olika transportslag för att uppnå såväl miljömässiga mål som mål i termer av tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet.

Kontaktpersoner

 

Logistiksystemet

Logistiksystemet består av flera aktörer, till exempel säljande företag, kunder, transportföretag, som i samverkan utvecklar dagens och framtidens varuförsörjning och distribution, med fokus på organisation, ledning och styrning av systemet som helhet. Klimatsmarta logistiksystem syftar till hållbar tillväxt för både näringsliv och samhälle, oavsett om det är ett logistiksystem för distribution i städer eller om det handlar om flytt av gods från landsväg till sjö eller järnväg för långväga transporter.

Kontaktpersoner

  

Fordonssystemet

Fordonssystemet inkluderar fordonen som sådana, fordonens manövrer och framförande (manuellt eller automatiserat), fordonens interaktion med varandra och andra trafikanter, samt fordonets interaktion med omgivande infrastruktur både digital vägsidesinformation och fordonet som uppkopplad enhet till databaser eller internet. Övergripande mål är hållbarhet, energieffektivitet och säkerhet för passagerare och medtrafikanter.

 

Utbildning

Trafiksystemet

Innehållet i de kurser som ges inom huvudinriktningen Trafiksystemet tar på olika sätt upp frågor kring hur man kan planera, och styra, systemet för att uppnå en högre effektivitet som gör att det fungerar bättre för människorna i trafiken, samt minkar den negativa miljöpåverkan som trafiken ger upphov till. Med ”trafiksystem” avses gång/cykel, bil/lastbil samt kollektivtrafik på väg och järnväg. Metoder som används för att planera och styra trafiksystemet bygger ofta på optimering, simulering och ekonomiska analyser. För att kunna planera, och styra, så bra som möjligt, behövs ofta stora mängder data samlas in, analyseras och användas i optimerings- eller simuleringsmodeller. I de kurser vi ger lär studenterna sig att förstå vilka data som kan samlas in, på vilka sätt de kan samlas in, hur de kan användas, hur modellerna byggs och hur man kan dra slutsatser från de resultat som modellerna ger. 

Logistiksystemet

Varje år examinerar vi inom huvudinriktning logistiksystemet 60-80 civilingenjörer med specialinriktningen Logistik och Supply Chain Management. Här läser studenterna ett antal olika kurser inom logistik, Supply Chain Management, inköp, hållbara logistiksystem samt logistik inom vården. Som en sista del i denna inriktning, innan de utför sitt examensarbete, utför de ett projekt på ett företag eller inom offentlig verksamhet. Logistikerns förmåga att samarbeta, kartlägga, analysera, visualisera flöden och logiker tränas i kurser genom såväl litteraturfördjupningar som casebaserade grupparbeten.

Fordonssystemet

Innehållet i de kurser som ges inom huvudinriktningen Fordonssystemet inkluderar ett antal ämnesområden som fordonsdynamik, fordonsframdrivningssystem, drivlinor och förbränningsmotorer, elmaskiner, och autonoma fordon. Metoder som tillämpas i kurserna är huvudsakligen modellering, simulering, och optimering, men även feldiagnostik av systemen. Varje år genomförs ett antal studentprojekt inom exempelvis diagnostik, batterier, och drivlinereglering.

Utbildningsprogram inom transportområdet