13 juni 2019

Ett utbrott av en smittsam djursjukdom som exempelvis mul- och klövsjuka kan få förödande konsekvenser för ett lands hela samhällsekonomi. LiU-forskaren Tom Lindström har uppdraget att förbättra USA:s beredskap för ett sådant utbrott.

År 2001 drabbades Storbritannien av det mest omfattande utbrott av mul- och klövsjuka i västvärldens moderna historia. Sjukdomen orsakas av ett virus som drabbar klövdjur och som dessutom sprids via luften. Det innebär att stora geografiska områden spärras av, inga transporter får ske genom, till eller från området och exporten upphör tills landet förklarats sjukdomsfritt.
För Storbritannien fick utbrottet 2001 stora samhällsekonomiska konsekvenser. En beräkning som gjordes på uppdrag av den brittiska regeringen uppskattade den samlade ekonomiska kostnaden för landet till omkring två miljarder pund för år 2001 när utbrottet inträffade.

Tom Lindström, docent i teoretisk biologi, främsta tillämpad modellering, ssk inom områdena ekologi och epidemiologi. Forskningsintressen i skärningspunkten mellan biologiska processer, statistik, matematik och beräkning. Ofta involverar projekt bayesianska analyser av strukturerade data. Tom Lindström,  theoretical biologist with an affinity for applied modeling, primarily within the fields of ecology and epidemiology. Research interests lie at the intersection of biological processes, statistics, mathematics, and computation. More often than not, projects involve Bayesian analyses of structured data. Foto Charlotte PerhammarSedan dess finns direktiv inom EU att all förflyttning av djur ska dokumenteras och sparas. Men något sådant system finns inte i USA. Och det är här LiU-forskaren Tom Lindström kommer in i bilden.
- Det började redan för tio år sedan. Min dåvarande handledare och jag inledde ett samarbete med forskare i USA och Storbritannien inom det här området.
Det här ledde sedan vidare till ytterligare gemensamma forskningsprojekt fram till de nu aktuella forskningsprojekten som Tom Lindström leder Linköpings del i, och som finansieras av amerikanska myndigheter (US Department of Agriculture, National Institute of Food and Agriculture och Department of Homeland Security).
- LiU:s huvuddel är hur djur förflyttas i USA, säger Tom Lindström. Förflyttningar är ett sätt som smittsamma sjukdomar kan spridas. Och USA, med världens största boskapspopulation, har ett enormt flöde av djur. Ibland sker långa djurtransporter tvärs över landet. Ur smittspridningshänseende kan det bli förödande.

Industrialiserad uppfödning

I USA finns inte heller samma system som inom EU där förflyttningar dokumenteras och sparas.
- Det finns dokument som ska fyllas i när djurtransporter passerar en statsgräns, berättar Tom Lindström. Men de här dokumenten samlas inte in digitalt. Det vi fick börja med var att samla in 20 000 pappersdokument och mata in data i ett system för att kunna beskriva kontaktmönster. Det är ett komplext system vi försöker beskriva. Uppfödningen i USA är mycket mer industrialiserad än i till exempel Sverige.
Tom Lindström är docent i teoretisk biologi och har länge studerat djurförflyttningar ur ett sjukdomsperspektiv. Ett annat spår är så kallad ”ensemble modeling”, som går ut på att man använder flera modeller tillsammans. Projektet är ett stort internationellt samarbete med forskargrupper från USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Argentina, Japan och Schweiz, länder som har utvecklat egna modeller för mul- och klövsjuka och/eller har haft utbrott i modern tid.
- Det vi ser är att modellerna tillsammans ger mer tillförlitliga prediktioner jämför med enskilda modeller, säger Tom Lindström.
- Min styrka är att jag kan lite om mycket och kan föra ihop det. Det här projektet innehåller två delar, en modell för djurförflyttningar och en modell för smittspridning, där djurförflyttningar ingår som en viktig del av processen.

Tydlig nytta

Arbetet med att beskriva djurförflyttningsmönster kan användas för andra sjukdomar också, liksom för att planera övervakning för att upptäcka smitta. I projektet ingår också att titta på Bovin Tuberkulos, en annan sjukdom hos nötkreatur som finns i viltpopulationen i USA.
I september ska uppdraget vara klart och lämnas över till US Department om Agriculture som kommer använda modellerna i framtiden. De kan användas för att jämföra olika kontrollåtgärder, till exempel olika strategier för vaccination och slakt. På så sätt rustas USA:s beredskap inför ett eventuellt utbrott.
- Jag har också fått anslag från National Institute of Food and Agriculture för att titta på sjukdomar och transporter av grisar, säger Tom Lindström. Det är väldigt aktuellt i och med hotbilden av exempelvis Afrikansk svinpest. Just nu finansieras fyra av min forskargrupps sex forskningsprojekt från USA.

- Det är jättekul med stora internationella samarbeten, man får värdefulla kontakter över hela världen. Uppdraget har en väldigt tydlig nytta och man får jobba nära beslutsfattarna, säger Tom Lindström.

LiU Magasin 2/2019

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.