Han vill förutspå klimatets effekter på nordliga sjöars ekosystem

Professor David Bastviken tilldelas, tillsammans med sex andra forskare, nära 37 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskarna ska studera klimatets effekter på nordliga sjöars ekosystem.
david-bastvikenArktiska och boreala sjöekosystem är känsliga för miljöförändringar. Ett varmare klimat med högre vattentemperatur, och en ökad tillrinning av näring och kol från land, väntas slå extra hårt mot dessa sjöars fiskbestånd. Likaså påverkas smådjur och alger av miljöförändringarna samt omsättningen av växthusgaser som koldioxid och metan.bastviken

Eftersom sjöar på andra breddgrader fungerar annorlunda, går det vanligtvis inte att använda sig av tidigare kunskap och modeller. Därför får forskargruppen nu ett anslag på 36 970 000 kronor under fem år för att studera de nordliga sjöarna närmare.

– Fokus ligger på att få en ökad förståelse och bättre kunna förutsäga effekter av ett varmare klimat på nordliga sjöekosystem, säger David Bastviken, professor vid Linköpings universitet och en av de medsökande.

I experiment och längs olika klimatgradienter kommer forskarna bland annat att studera produktionen av fisk och växthusgaser i olika typer av sjöar. De kommer även att utveckla ekosystemmodeller som ska användas för att förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgaser i sjöar i nordliga regioner.

Huvudsökande är professor Jan Karlsson vid Umeå universitet. Medsökande är professor Richard Bindler, professor Sebastian Diehl och professor Xiau-Ru Wang, docent Ann-Kristin Bergström, docent Åke Brännström och docent Pär Byström, alla vid Umeå universitet, samt David Bastviken, professor vid Linköpings universitet.


Texten har skrivits ihop med Umeå universitet.

Liknande artiklar

Närliggande forskning

Nyheter vid LiU