HELIX Competence Centre (HELIX)

En kvinna visar något på dator för en man. Arbetsmiljö
Foto: iStock

HELIX Competence Centre är ett femårigt program med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

HELIX är ett flervetenskapligt forskningscenter som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan fem sektorer: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället. Tillsammans med partnerskapet bedrivs forskning inom fyra huvudsakliga områden:

 • Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem
 • Tillväxt och utveckling i småföretag
 • Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster
 • Inkluderande arbetsplatser 

HELIX finansieras av VINNOVA tillsammans med universitetet och övriga ingående parter och är ett femårigt projekt som avslutas 2021. HELIX är en fortsättning på ett det tidigare partnerskapet HELIX VINN Excellence Centre, som mellan 2006 – 2015 var ett av VINNOVA:s så kallade Excellence Centra (Slutrapporten).

Forskning

Kunskap skapas i samverkan mellan praktiker och forskare

I HELIX Competence Centre arbetar vi utifrån en metod som kallas interaktiv forskning, den bygger på tanken om att forskaren inte är ensam bärare och skapare av ny kunskap. Kunskap är något som skapas i samverkan mellan aktivt deltagande praktiker ute i organisationer och forskare från universiteten.

I interaktiv forskning är det dock viktigt att forskare och praktiker har olika roller. För att visa skillnaden mellan forskarens och praktikerns olika roller kan den interaktiva processen ritas som två sammanlänkade system, ett ”forskningssystem” och ett ”praktiksystem”.

Forskarna arbetar med problemformuleringar, teorier, datainsamling och analyser. Praktikerna arbetar med att hitta kunskap och metoder för att lösa problem i organisationen.

I den interaktiva processen skapas också möjligheter för systemen att regelbundet mötas i gemensamma diskussioner och tolkningar, som sen återförs som input för nästa praktik- och forskningscykel. Detta gör att forskare och praktiker träffas oftare och under andra former än vad som tidigare varit det normala.

Forskningsresultaten kan på så sätt nå ut snabbare i organisationerna. Att arbeta utifrån en interaktiv ansats förenar våra intressen. Forskarna får möjlighet att komma ut på fältet och samverkansparterna får feedback på sin verksamhet.

Pågående forskningsprojekt

Resultat av vår forskning

En viktig del av forskningen inom Helix presenteras i serien Helix rapporter. Här finner du korta sammanfattningar av de senaste rapporterna, kontaktuppgifter och länkar till de fullständiga publikationerna. Här finns också en fristående rapport om medarbetarskap på LiU.
Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl

Interventioner inspirerade av basinkomst

Anna-​Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl undersöker förutsättningarna för och de förväntade effekterna av att utveckla interventioner inspirerade av basinkomst i den lokala välfärdspolitiken.

Helix rapport på blå platta.

Social validitet för försäkringsmedicinska utredningar

Social validitet finns för delar av försäkringsmedicinska utredningar men är låg för det påföljande myndighetsbeslutet. Det visar Helix rapport 19:005.

Person på traktor i motljus.

Kvinnors företagande i landsbygdskommuner

Helix rapporter 18:001 och 19:004 utvecklar kunskap om kvinnors entreprenörskap på landsbygden, vilket kan ligga till grund för att stimulera landsbygdsutveckling, jämställdhet och vidare forskning.

Publikationer i urval

2022

Martin, J., Wallo, A., Elg, M. & Ellström P-E. (2022). Kompetens. I M. Gudmundsson & M. Lindholm (Red:er), Lärobok Pedagogiska grunder (s. 69-87), Försvarsmakten FMLOG. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/publikationer/l-pedgr-2022.pdf

Smeds, M. (2022). Exploring Tampering: Towards an Understanding of Why Improvement Efforts Sometimes Fail [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1639821&dswid=-8224

Ståhl, C. (2022). Sjukförsäkringsutopier. I N. Altermark & M. Dahlstedt (Red:er), Bortom systemskiftet: Mot en ny gemenskap. Verbal förlag.

Ståhl, C., De Wispelaere, J. & MacEachen, E. (2022). The work disability trap: manifestations, causes and consequences of a policy paradox, Disability and Rehabilitation, DOI: 10.1080/09638288.2022.2074554

Ståhl, C., Norvell Gustavsson, I., Jonsdottir, I.H., & Akerstrom, M. (2022). Multilevel, risk group-oriented strategies to decrease sickness absence in the public sector: Evaluation of interventions in two regions in Sweden. International Archives of Occupational and Environmental Health. https://doi.org/10.1007/s00420-022-01864-6

Säfsten, K., Harlin, U., Johansen, K. , Larsson, L., Vult von Steyern,C., & Öhrvall Rönnbäck, A. (2022). Towards resilient and Sustainable Production Systems: A research Agenda. The 10th Swedish Production Symposium 2022 (SPS2022). Skövde. https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/ATDE220195

Tengelin, E., Hensing, G., Holmgren, K., Ståhl, C., & Bertilsson, M. (2022). Swedish managers’ experience-based understanding of the Capacity to work in employees with Common Mental Disorders: A Focus Group Study. Journal of Occupational Rehabilitation. https://doi.org/10.1007/s10926-022-10029-8

Wallo, A., Martin, J., Ellström P-E., & Elg, M. (2022). Hur individer, grupper och organisationer lär. I M. Gudmundsson & M. Lindholm (Red:er), Lärobok Pedagogiska grunder (s. 88-109), Försvarsmakten

Harlin, U., Berglund, M., Skagert, K., Wallo, A., & Elg, M. (2022).Towards competitive sustainable work and green industrial transformation. I K. Abrahamsson & R. Ennals (Red:er), Sustainable Work in Europe. Concepts, Conditions, Challenges (s.189-212). Peter Lang.

Lundqvist, D., & Wallo, A. (2022). Ledarskap som främjar medarbetares välbefinnande och arbetsprestation vid distansarbete hemifrån: En systematisk kunskapsöversikt (HELIX-rapport 22:002). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet.

Reineholm, C., Ståhl, C., & Lundqvist, D. (2022). Bringing risk back in: mangers’ prioritization of the work environment during the pandemic. International Journal of Workplace Health Management. DOI: 10.1108/IJWHM-03-2022-0041

Smeds, M., Martin, J., Elg, M., & Gremyr, I. (2022). Why won’t you leave the process alone? Exploring emotional, motivational and cognitive mechanisms triggering tampering,Total Quality Management & Business Excellence,(preprint), DOI: 10.1080/14783363.2022.2112514

Wallo, A., & Lundqvist, D. (2022). Ledarskap som främjar medarbetares lärande i arbetet: En systematisk kunskapsöversikt om lärandeorienterat ledarskap. (HELIX-rapport 22:001). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet.

Wiger, M., & Smeds, M. (2022). Mismatch between goals and means - Why some attempts to shorten waiting times and queues lead to undesirable outcomes, konferensbidrag på EurOMA-konferensen, 3-5 juli,Berlin, Tyskland.

 

2021

Bivall, A-C., Lindh Falk, A., & Gustavsson, M. C. (2021). Students' interprofessional workplace learning in clinical placement, Professions and Professionalism, https://journals.oslomet.no/index.php/pp/article/view/4140

Klofsten, M., Urbano, D., & Heaton, S. (2021). Managing intrapreneurial capabilities: An overview,Technovation, 99. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102177

Ståhl, C., MacEachen, E. (2021). Universal Basic Income as a Policy Response to COVID-19 and Precarious Employment: Potential Impacts on Rehabilitation and Return-to-Work. Journal of Occupational Rehabilitation. https://doi.org/10.1007/s10926-020-09923-w

Boonstra, M.D., Abma, F.I., Wilming, L., & Ståhl, C. (2021). Social Insurance Literacy of Dutch Workers Receiving Disability Benefits and its Associations with Socio-Economic Characteristics, Journal of Occupational Rehabilitation, https://doi.org/10.1007/s10926-021-10018-3

Holmquist, C., & Sundin, E. (2021). Organizing work and activities to cope with age - the role of entrepreneurship for individuals aged 50+, Qualitative Research in Organizations and Management. https://doi.org/10.1108/QROM-09-2020-2020

Karlsson, E., Sandqvist, J., Seing, I., & Ståhl, C. (2021). Exploring Interactions in the Sickness Insurance System in Terms of Power and Trust, Journal of Occupational Rehabilitation, online 21 December 2021. https://doi.org/10.1007/s10926-021-10017-4

Persson, M., & Wallo, A. (2022). Automation and Public Service Values in Human Resource Management. I G Juell-Skielse, I. Lindgren, & M. Åkesson (Red:er), Service Automation in the Public Sector (s. 91-108). Springer International Publishing https://doi.org/101007/978-3-030-92644-1_5

Smeds, M. (2021). Deming's tempering revisited: definition and future research agenda, International Journal of Quality and Service Sciences. https://doi.org/10.1108/IJQSS-03-2021-0041

Bartfai, A., Elg, M., Schult, M-L., & Markovic, G. (2022). Predicting Outcome for Early Attention Training After Acquired Brain Injury. Frontiers in Human Neuroscience
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2022.767276/full

Klofsten, M. et al. (2021). Handbook of Research on Business and Technology Incubation and Acceleration: A global Perspective. Elgar. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-research-on-business-and-technology-incubation-and- acceleration-9781788974776.html

Bertilsson, M., Hensing, G., & Ståhl, C. (2021). Chefen – en nyckelperson för medarbetare som har psykiska besvär. I G. Hensing, K. Holmgren, L. Björk (Red.), Psykisk hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/medicin/psykiatri/psykisk-halsa-i- arbetslivet

Fagerlind Ståhl, A–C., & Ståhl, C. (2021). Interventioner inspirerade av basinkomst. Förutsättningar i lokal välfärdspolitik och förväntade effekter på livskvalitet och arbetsmarknadsdeltagande (HELIX-rapport 21:003). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1585888&dswid=8815

Gremyr, I., Lenning, J., Elg, M., & Martin, J. (2021). Increasing the value of quality management systems, International Journal of Quality and Service Sciences, DOI:10.1108/IJQSS-10-2020-0170.

Gustavsson, M., m.fl. (2021, i tryck). Verksamhetsförlagd utbildning (HELIX-rapport 21:004). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet.

Gustavsson, M., & Nilsson P. (2021). Kompetensförsörjning- att attrahera och behålla personal inom svensk hälso- och sjukvård - exemplet Magnetmodellen (HELIX-rapport 21:002). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1587581&dswid=1339

Halvarsson Lundkvist, A., & Gustavsson, M. (2021). Samverkan mellan idéburen sektor och en region: Möjligheter och utmaningar vid utveckling av en samverkansplattform (HELIX-rapport 21:001). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1557497&dswid=-9637

Norvell Gustavsson, I., Müssener, U., & Ståhl, C. (2021). Acting the part: how social and organisational factors shape managers' actions towards employees with repeated short-term sickness absence, International Journal of Workplace Health Management, DOI:10.1108/IJWHM-09-2020-0162

Reineholm, C., Lundqvist, D., & Wallo, A. (2021). "Chefers utvecklingsmiljöer: en kunskapsöversikt "(HELIX- rapport 21:005). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1594823&dswid=3030

Ståhl, C. (2021). Making the Familiar Unfamiliar by Zygmunt Bauman. The Sociological Review. https://thesociologicalreview.org/reviews/making-the-unfamiliar-familiar-by-zygmunt-bauman/

Ståhl, C., & Fagerlind Ståhl, A–C. (2021). På resa genom sjukförsäkringen. I E. Bäckryd & M.U. Werner (Red.), Långvarig smärta: Smärtmedicin vol. 2, Liber. https://www.liber.se/produkt/langvarig-smarta-21167

Wallo, A., Kock, H., Reineholm, C., & Ellström, P. (2021). How do managers promote workplace learning?: Learning-oriented leadership in daily work, Journal of Workplace Learning. DOI 10.1108/JWL-11-2020-0176

Wallo, A., Martin, J., Sparrhoff, G., & Kock, H. (2021). Balancing “Critique for Improvement” With “Critique for Emancipation” in Management Learning and Education. Journal of Management Education. DOI:10.1177/10525629211044720

Elmersjö, M., & Sundin, E. (2021). En spaning på tillitsbaserad hemtjänst: styrning, organisering och rättssäkerhetsfrågan. I M. Wolmesjö och R. Solli (red:er): Framtidens välfärd- hållbar styrning, organisering och ledning, Studentlitteratur, s. 69-86. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1541438&dswid=4868

Ferm, L. (2021).
Vocational Students' Agency in Identity Formation as Industrial Workers, [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546899/FULLTEXT01.pdf

Harlin, U., Berglund, M., Skagert, K., & Elg, M. (2021).
Stakeholder collaboration inspired by the Nordic model–Towards sustainable work and competitiveness during an industrial startup. European Journal of Workplace Innovation, 6(1-2), s. 198-219. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1535088&dswid=-390

Holmquist, C., & Sundin, E. (2020). Is there a place for gender questions in studies on entrepreneurship, or for entrepreneurship questions in gender studies?, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 12(1), s. 89-101. 
https://www-emerald-com.e.bibl.liu.se/insight/content/doi/10.1108/IJGE-05-2019-0091/full/html

Karlsson, E., Sandqvist, J., Seing, I., & Ståhl, C. (2021). Social validity of work ability evaluations and official decisions within the sickness insurance system: a client perspective.  WORK: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1543874

Strindlund, L., Abrandt Dahlgren, M., & Ståhl, C. (2021). When cooperation turns ugly: exploring the dark side of social capital, Qualitative Research in Organizations and Management.
https://doi.org/10.1108/QROM-01-2020-1884

Ståhl, C., Karlsson, N., Gerdle, B., & Sandqvist, J. (2021). 
Predictive validity of general work ability assessments in a sickness insurance context, Journal of Rehabilitation Medicine, 53(4), 1-8. https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-2798

Sundin, E. (2020). Äldre företagare. 18 porträtt. Dialogos förlag.
https://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/aldre-foretagare.html

Wikholm C., Sparrhoff G., Jarebrant C., Wallo A., Kock H., (2021) Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt.

Klofsten, M., Urbano, D., & Heaton, S. (2021). Managing intrapreneurial capabilities: An overview. Technovation, 99, 102177. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497220300493

Wastesson, K., Fogelberg Eriksson, A., Nilsson, P. & Gustavsson, M. (2021). First-line managers’ practices and learning in unpredictable work within elderly care. Studies in Continuing Education

Yildiz, H. E., Murtic, A., Klofsten, M., Zander, U., & Richtnér, A. (2021). Individual and contextual determinants of innovation performance: a micro-foundations perspective. Technovation, 99, 102130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497218307843

Wastesson, K., Fogelberg Eriksson, A., Nilsson, P. & Gustavsson, M. (2021). Conditions for Workplace Learning as a New First-Line Manager in Elderly Care. Vocations and Learning

Persson Thunqvist, D. & Gustavsson, M. (2021). Lokala industriers betydelse för yrkesutbildningen på orten. Arbetsmarknad & Arbetsliv, https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/21750

Cadorin, E., Klofsten, M., & Löfsten, H. (2021). Science Parks, talent attraction and stakeholder involvement: an international study. Journal of Technology Transfer, 46, pp.1-28.

Gustavsson, M. & Lundqvist, D. (2021). Learning conditions supporting the management of stressful work. Journal of Workplace Learning, https://doi.org/10.1108/JWL-09-2019-0116 

 Här finns Helix alla publikationer

Senaste HELIX Rapport

Man kör truck.

Arbetsliv

En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld

Nyheter och sociala medier

Artiklar om Helix

HELIX konferens

HELIX konferens blev ett avslut på topp

Det var en varm stämning när HELIX arrangerade sin konferens. Med en historia som sträcker sig 16 år tillbaka i tiden blev det här ett sätt att summera den forskning som bedrivits genom åren men också blicka framåt.

Tre män går i en korridor.

LiU-forskare bidrar till utveckling av försvarets pedagogik

Fyra LiU-medarbetare har skrivit två kapitel i den nya upplagan av ”Lärobok Pedagogiska grunder”. Det är en viktig bok, ÖB lär alltid ha den i sin väska och den används flitigt inom Försvarsmakten.

Andreas Wallo och Jason Martin på Helixdagen 2019.

LiU utreder kompetenscentrum för hållbar industri

Forskare vid LiU har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt kompetenscentrum för framtidens hållbara industri. Konkurrensen är hård, men chanserna bedöms ändå som goda för att centret ska kunna bli verklighet inom några år.

Om Helix

Helix partnerskap

HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan de fem sektorerna universitet, industri, offentlig sektor, civilsamhället och arbetsmarknadsorganisationer. Totalt ingår 24 parter i olika samverkansprojektet.

Från universitets- och forskningssektorn ingår vid sidan av Linköpings universitet också noder vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm/Södertälje och RISE IVF i Göteborg. Utöver privat och offentlig sektor samt fackföreningar finns civilsamhällets organisationer representerade i partnerskapet, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare HELIX-partnerskap. Utvidgningen gör det möjligt för oss att verka nationellt och vara en god kraft för utvecklingen av arbetslivet i Sverige. Vi arbetar också med internationella kontakter med visionen att påverka internationell forskning om arbetslivets utmaningar.
Bild som visar hur HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan fem sektorerna: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhällets organisationer

HELIX fem sektorer

HELIX partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället kallar vi Penta HELIX. Det kan illustreras som de fem cirklarna här intill.

HELIX medlemmar i de fem sektorerna universitet, offentlig sektor, företag och civilsamhället

Universitet/forskning

 • Linköpings universitet
 • Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 • Institutionen för beteendevetenskap och lärande
 • Institutionen för medicin och hälsa
 • Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
 • RISE IVF

Offentlig sektor

 • Finspångs kommun
 • Kinda kommun
 • Linköpings kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrköpings kommun
 • Södertälje kommun
 • Region Östergötland
 • Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Industriföretag

 • AstraZeneca AB
 • Skill
 • Rimaster AB
 • SAAB AB
 • Scania AB
 • SMIL

Arbetsmarknadsorganisationer

 • IF Metall
 • Unionen
 • TRR Trygghetsrådet

Civilsamhällets organisationer

 • Coompanion
 • SE UPP

HELIX organisation

HELIX har formell status som arbetsenhet inom LiU, och leds av en styrelse och en föreståndare. I ledningsstrukturen av HELIX ingår även en ledningsgrupp, ett forskningsråd samt internationella och nationella vetenskapliga råd.

HELIX föreståndare

HELIX föreståndare, Mattias Elg, rapporterar till styrelsen och har huvudansvaret för ett framgångsrikt genomförande av sina beslut, inklusive budgetbeslut. Föreståndaren har också uppgiften att representera och vara bärare av den vägledande andan bakom vision och idén om HELIX - att kommunicera denna vision och att vara en drivande kraft för utvecklingen av centrumet.

HELIX ledningsgrupp och koordinatorer

HELIX ledningsgrupp består av föreståndare och en biträdande föreståndare, Andreas Wallo. Ledningsgruppen hjälper föreståndaren att genomföra de beslut som fattats av styrelsen samt att förbereda och följa upp styrelsemöten, forsknings- och innovationsrådets möten, partnerskapsmöten etc. HELIX har också två koordinatorer, Martina Berglund och Jason Martin.

HELIX vetenskapliga råd (VR)

HELIX VR leds av föreståndaren och är en arena för utveckling och diskussion av idéer till nya projekt och annan forsknings- och innovationsverksamhet. Rådet består av ledningsgruppen och HELIX forskningsledare.

HELIX styrelse

Styrelsen består av representanter för HELIX partnerskap och fokuserar på frågor gällande strategisk ledning och utveckling av HELIX.

 • Forskning och högre utbildning: Kristina Palm (KTH), Peter Värbrand (LiU)
 • Privata företag: Erik Björk (AstraZeneca), Mia Hasselgren-Lundberg (Skill), Bengt Savén (SAAB)
 • Offentlig verksamhet: Carina Brofeldt (Mjölby kommun), Zilla Jonsson - ordförande (Region Östergötland), Maria Kreese - vice ordförande (Linköpings kommun)
 • Arbetsmarknadens parter: Malin Engström (Unionen), Daniel Hellkvist (IF Metall), Ulrika Wiklund (Trygghetsrådet TRR)
 • Civilsamhället: Camilla Carlsson (Coompanion), Pia Tingvall (SE UPP)

HELIX verksamhetsstöd

Madeleine Nyberg, adminstratör, arbetar med Helix verksamhetsstöd.

HELIX i siffror

24 parter

Så många parter samverkar i olika forsknings- och utvecklingsinitiativ.

5 år och 158 mkr

Projektvärde med bidrag från parter är 123 miljoner kronor. Vinnova finansierar med 35 miljoner kronor under fem år.

30 forskare

Drygt 30 anknytna forskare. Sociologer, pedagoger, företagsekonomer, hälsoekonomer för att nämna några.

Nätverket för samverkan

Kontakt

HELIX ledningsgrupp

Koordinator

Administration

HELIX vetenskapliga råd

Adress

Linköpings universitet

HELIX,  Key

581 83 Linköping

Besöksadress

Linköpings universitet

Campus Valla,  Key

Vår institution