HELIX Competence Centre (HELIX)

En kvinna visar något på dator för en man. Arbetsmiljö
Foto: iStock

HELIX Competence Centre är ett femårigt program med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

HELIX är ett flervetenskapligt forskningscenter som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan fem sektorer: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället. Tillsammans med partnerskapet bedrivs forskning inom fyra huvudsakliga områden:

  • Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem
  • Tillväxt och utveckling i småföretag
  • Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster
  • Inkluderande arbetsplatser 

HELIX finansieras av VINNOVA tillsammans med universitetet och övriga ingående parter och är ett femårigt projekt som avslutas 2021. HELIX är en fortsättning på ett det tidigare partnerskapet HELIX VINN Excellence Centre, som mellan 2006 – 2015 var ett av VINNOVA:s så kallade Excellence Centra (Slutrapporten).

ForskningVisa/dölj innehåll

Kunskap skapas i samverkan mellan praktiker och forskare

I HELIX Competence Centre arbetar vi utifrån en metod som kallas interaktiv forskning, den bygger på tanken om att forskaren inte är ensam bärare och skapare av ny kunskap. Kunskap är något som skapas i samverkan mellan aktivt deltagande praktiker ute i organisationer och forskare från universiteten.

I interaktiv forskning är det dock viktigt att forskare och praktiker har olika roller. För att visa skillnaden mellan forskarens och praktikerns olika roller kan den interaktiva processen ritas som två sammanlänkade system, ett ”forskningssystem” och ett ”praktiksystem”.

Forskarna arbetar med problemformuleringar, teorier, datainsamling och analyser. Praktikerna arbetar med att hitta kunskap och metoder för att lösa problem i organisationen.

I den interaktiva processen skapas också möjligheter för systemen att regelbundet mötas i gemensamma diskussioner och tolkningar, som sen återförs som input för nästa praktik- och forskningscykel. Detta gör att forskare och praktiker träffas oftare och under andra former än vad som tidigare varit det normala.

Forskningsresultaten kan på så sätt nå ut snabbare i organisationerna. Att arbeta utifrån en interaktiv ansats förenar våra intressen. Forskarna får möjlighet att komma ut på fältet och samverkansparterna får feedback på sin verksamhet.

Pågående forskningsprojekt

Resultat av vår forskning

En viktig del av forskningen inom Helix presenteras i serien Helix rapporter. Här finner du korta sammanfattningar av de senaste rapporterna, kontaktuppgifter och länkar till de fullständiga publikationerna. Här finns också en fristående rapport om medarbetarskap på LiU.

Publikationer i urval

2021

Bertilsson, M., Hensing, G., & Ståhl, C. (2021). Chefen – en nyckelperson för medarbetare som har psykiska besvär. I G. Hensing, K. Holmgren, L. Björk (Red.), Psykisk hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/medicin/psykiatri/psykisk-halsa-i- arbetslivet

Fagerlind Ståhl, A–C., & Ståhl, C. (2021). Interventioner inspirerade av basinkomst. Förutsättningar i lokal välfärdspolitik och förväntade effekter på livskvalitet och arbetsmarknadsdeltagande (HELIX-rapport 21:003). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1585888&dswid=8815

Gremyr, I., Lenning, J., Elg, M., & Martin, J. (2021). Increasing the value of quality management systems, International Journal of Quality and Service Sciences, DOI:10.1108/IJQSS-10-2020-0170.

Gustavsson, M., m.fl. (2021, i tryck). Verksamhetsförlagd utbildning (HELIX-rapport 21:004). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet.

Gustavsson, M., & Nilsson P. (2021). Kompetensförsörjning- att attrahera och behålla personal inom svensk hälso- och sjukvård - exemplet Magnetmodellen (HELIX-rapport 21:002). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1587581&dswid=1339

Halvarsson Lundkvist, A., & Gustavsson, M. (2021). Samverkan mellan idéburen sektor och en region: Möjligheter och utmaningar vid utveckling av en samverkansplattform (HELIX-rapport 21:001). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1557497&dswid=-9637

Norvell Gustavsson, I., Müssener, U., & Ståhl, C. (2021). Acting the part: how social and organisational factors shape managers' actions towards employees with repeated short-term sickness absence, International Journal of Workplace Health Management, DOI:10.1108/IJWHM-09-2020-0162

Reineholm, C., Lundqvist, D., & Wallo, A. (2021). "Chefers utvecklingsmiljöer: en kunskapsöversikt "(HELIX- rapport 21:005). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1594823&dswid=3030

Ståhl, C. (2021). Making the Familiar Unfamiliar by Zygmunt Bauman. The Sociological Review. https://thesociologicalreview.org/reviews/making-the-unfamiliar-familiar-by-zygmunt-bauman/

Ståhl, C., & Fagerlind Ståhl, A–C. (2021). På resa genom sjukförsäkringen. I E. Bäckryd & M.U. Werner (Red.), Långvarig smärta: Smärtmedicin vol. 2, Liber. https://www.liber.se/produkt/langvarig-smarta-21167

Wallo, A., Kock, H., Reineholm, C., & Ellström, P. (2021). How do managers promote workplace learning?: Learning-oriented leadership in daily work, Journal of Workplace Learning. DOI 10.1108/JWL-11-2020-0176

Wallo, A., Martin, J., Sparrhoff, G., & Kock, H. (2021). Balancing “Critique for Improvement” With “Critique for Emancipation” in Management Learning and Education. Journal of Management Education. DOI:10.1177/10525629211044720

Elmersjö, M., & Sundin, E. (2021). En spaning på tillitsbaserad hemtjänst: styrning, organisering och rättssäkerhetsfrågan. I M. Wolmesjö och R. Solli (red:er): Framtidens välfärd- hållbar styrning, organisering och ledning, Studentlitteratur, s. 69-86. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1541438&dswid=4868

Ferm, L. (2021).
Vocational Students' Agency in Identity Formation as Industrial Workers, [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546899/FULLTEXT01.pdf

Harlin, U., Berglund, M., Skagert, K., & Elg, M. (2021).
Stakeholder collaboration inspired by the Nordic model–Towards sustainable work and competitiveness during an industrial startup. European Journal of Workplace Innovation, 6(1-2), s. 198-219. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1535088&dswid=-390

Holmquist, C., & Sundin, E. (2020). Is there a place for gender questions in studies on entrepreneurship, or for entrepreneurship questions in gender studies?, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 12(1), s. 89-101. 
https://www-emerald-com.e.bibl.liu.se/insight/content/doi/10.1108/IJGE-05-2019-0091/full/html

Karlsson, E., Sandqvist, J., Seing, I., & Ståhl, C. (2021). Social validity of work ability evaluations and official decisions within the sickness insurance system: a client perspective.  WORK: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1543874

Strindlund, L., Abrandt Dahlgren, M., & Ståhl, C. (2021). When cooperation turns ugly: exploring the dark side of social capital, Qualitative Research in Organizations and Management.
https://doi.org/10.1108/QROM-01-2020-1884

Ståhl, C., Karlsson, N., Gerdle, B., & Sandqvist, J. (2021). 
Predictive validity of general work ability assessments in a sickness insurance context, Journal of Rehabilitation Medicine, 53(4), 1-8. https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-2798

Sundin, E. (2020). Äldre företagare. 18 porträtt. Dialogos förlag.
https://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/aldre-foretagare.html

Wikholm C., Sparrhoff G., Jarebrant C., Wallo A., Kock H., (2021) Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt.

Klofsten, M., Urbano, D., & Heaton, S. (2021). Managing intrapreneurial capabilities: An overview. Technovation, 99, 102177. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497220300493

Wastesson, K., Fogelberg Eriksson, A., Nilsson, P. & Gustavsson, M. (2021). First-line managers’ practices and learning in unpredictable work within elderly care. Studies in Continuing Education, https://doi.org/10.1080/0158037X.2020.1868990

Yildiz, H. E., Murtic, A., Klofsten, M., Zander, U., & Richtnér, A. (2021). Individual and contextual determinants of innovation performance: a micro-foundations perspective. Technovation, 99, 102130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497218307843

Wastesson, K., Fogelberg Eriksson, A., Nilsson, P. & Gustavsson, M. (2021). Conditions for Workplace Learning as a New First-Line Manager in Elderly Care. Vocations and Learning, https://doi.org/10.1007/s12186-020-09260-2

Persson Thunqvist, D. & Gustavsson, M. (2021). Lokala industriers betydelse för yrkesutbildningen på orten. Arbetsmarknad & Arbetsliv, https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/21750

Cadorin, E., Klofsten, M., & Löfsten, H. (2021). Science Parks, talent attraction and stakeholder involvement: an international study. Journal of Technology Transfer, 46, pp.1-28.https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1360733/FULLTEXT01.pdf

Gustavsson, M. & Lundqvist, D. (2021). Learning conditions supporting the management of stressful work. Journal of Workplace Learning, https://doi.org/10.1108/JWL-09-2019-0116 

 Här finns Helix alla publikationer

Senaste HELIX Rapport

Nyheter och sociala medierVisa/dölj innehåll

Artiklar om Helix

Nyhetsbrev

Prenumerera på HELIX nyhetsbrev för att ta del av den senaste av forskningen och nyheterna. Fyll i e-post, förnamn och efternamn och klicka på prenumerera. Nyhetsbrevet skickas ut ett par gånger om året.

 

 

* obligatoriskt

Ladda ner det senaste nyhetsbrevet här:

Helix Nytt

Tidigare nummer av HELIX nytt

HELIX-nytt 15

HELIX-nytt 14

 

Om HelixVisa/dölj innehåll

Helix partnerskap

HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan de fem sektorerna universitet, industri, offentlig sektor, civilsamhället och arbetsmarknadsorganisationer. Totalt ingår 24 parter i olika samverkansprojektet.

Från universitets- och forskningssektorn ingår vid sidan av Linköpings universitet också noder vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm/Södertälje och RISE IVF i Göteborg. Utöver privat och offentlig sektor samt fackföreningar finns civilsamhällets organisationer representerade i partnerskapet, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare HELIX-partnerskap. Utvidgningen gör det möjligt för oss att verka nationellt och vara en god kraft för utvecklingen av arbetslivet i Sverige. Vi arbetar också med internationella kontakter med visionen att påverka internationell forskning om arbetslivets utmaningar.
Bild som visar hur HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan fem sektorerna: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhällets organisationer

HELIX fem sektorer

HELIX partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället kallar vi Penta HELIX. Det kan illustreras som de fem cirklarna här intill.

HELIX medlemmar i de fem sektorerna universitet, offentlig sektor, företag och civilsamhället

HELIX organisation

HELIX har formell status som arbetsenhet inom LiU, och leds av en styrelse och en föreståndare. I ledningsstrukturen av HELIX ingår även en ledningsgrupp, ett forskningsråd samt internationella och nationella vetenskapliga råd.

HELIX föreståndare

HELIX föreståndare, Mattias Elg, rapporterar till styrelsen och har huvudansvaret för ett framgångsrikt genomförande av sina beslut, inklusive budgetbeslut. Föreståndaren har också uppgiften att representera och vara bärare av den vägledande andan bakom vision och idén om HELIX - att kommunicera denna vision och att vara en drivande kraft för utvecklingen av centrumet.

HELIX ledningsgrupp och koordinatorer

HELIX ledningsgrupp består av föreståndare och en biträdande föreståndare, Andreas Wallo. Ledningsgruppen hjälper föreståndaren att genomföra de beslut som fattats av styrelsen samt att förbereda och följa upp styrelsemöten, forsknings- och innovationsrådets möten, partnerskapsmöten etc. HELIX har också två koordinatorer, Martina Berglund och Jason Martin.

HELIX vetenskapliga råd (VR)

HELIX VR leds av föreståndaren och är en arena för utveckling och diskussion av idéer till nya projekt och annan forsknings- och innovationsverksamhet. Rådet består av ledningsgruppen och HELIX forskningsledare.

HELIX styrelse

Styrelsen består av representanter för HELIX partnerskap och fokuserar på frågor gällande strategisk ledning och utveckling av HELIX.

  • Forskning och högre utbildning: Kristina Palm (KTH), Peter Värbrand (LiU)
  • Privata företag: Erik Björk (AstraZeneca), Mia Hasselgren-Lundberg (Skill), Bengt Savén (SAAB)
  • Offentlig verksamhet: Carina Brofeldt (Mjölby kommun), Zilla Jonsson - ordförande (Region Östergötland), Maria Kreese - vice ordförande (Linköpings kommun)
  • Arbetsmarknadens parter: Malin Engström (Unionen), Daniel Hellkvist (IF Metall), Ulrika Wiklund (Trygghetsrådet TRR)
  • Civilsamhället: Camilla Carlsson (Coompanion), Pia Tingvall (SE UPP)

HELIX verksamhetsstöd

Madeleine Nyberg, adminstratör, arbetar med Helix verksamhetsstöd.

HELIX i siffror

24 parter

Så många parter samverkar i olika forsknings- och utvecklingsinitiativ.

5 år och 158 mkr

Projektvärde med bidrag från parter är 123 miljoner kronor. Vinnova finansierar med 35 miljoner kronor under fem år.

30 forskare

Drygt 30 anknytna forskare. Sociologer, pedagoger, företagsekonomer, hälsoekonomer för att nämna några.

HELIX i siffror

24 parter

Så många parter samverkar i olika forsknings- och utvecklingsinitiativ.

5 år och 158 mkr

Projektvärde med bidrag från parter är 123 miljoner kronor. Vinnova finansierar med 35 miljoner kronor under fem år.

30 forskare

Drygt 30 anknytna forskare. Sociologer, pedagoger, företagsekonomer, hälsoekonomer för att nämna några.

Nätverket för samverkan

KontaktVisa/dölj innehåll

HELIX vetenskapliga råd

Adress

Linköpings universitet

HELIX, Hus B, 581 83 Linköping

Besöksadress

Linköpings universitet

Campus Valla, Hus B, Ingång 27, plan 3

Vår institutionVisa/dölj innehåll