HELIX Competence Centre (HELIX)

Helix
Foto: iStock

HELIX Competence Centre är ett femårigt program med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

HELIX är ett flervetenskapligt forskningscenter som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan fem sektorer: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället. Tillsammans med partnerskapet bedrivs forskning inom fyra huvudsakliga områden:

  • Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem
  • Tillväxt och utveckling i småföretag
  • Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster
  • Inkluderande arbetsplatser 

HELIX finansieras av VINNOVA tillsammans med universitetet och övriga ingående parter och är ett femårigt projekt som avslutas 2021. HELIX är en fortsättning på ett det tidigare partnerskapet HELIX VINN Excellence Centre, som mellan 2006 – 2015 var ett av VINNOVA:s så kallade Excellence Centra (Slutrapporten).

Helix största arrangemang under året

Välkomna till Norrköping i juni 2019

Forskning

Kunskap skapas i samverkan mellan praktiker och forskare

I HELIX Competence Centre arbetar vi utifrån en metod som kallas interaktiv forskning, den bygger på tanken om att forskaren inte är ensam bärare och skapare av ny kunskap. Kunskap är något som skapas i samverkan mellan aktivt deltagande praktiker ute i organisationer och forskare från universiteten.

I interaktiv forskning är det dock viktigt att forskare och praktiker har olika roller. För att visa skillnaden mellan forskarens och praktikerns olika roller kan den interaktiva processen ritas som två sammanlänkade system, ett ”forskningssystem” och ett ”praktiksystem”.

Forskarna arbetar med problemformuleringar, teorier, datainsamling och analyser. Praktikerna arbetar med att hitta kunskap och metoder för att lösa problem i organisationen.

I den interaktiva processen skapas också möjligheter för systemen att regelbundet mötas i gemensamma diskussioner och tolkningar, som sen återförs som input för nästa praktik- och forskningscykel. Detta gör att forskare och praktiker träffas oftare och under andra former än vad som tidigare varit det normala.

Forskningsresultaten kan på så sätt nå ut snabbare i organisationerna. Att arbeta utifrån en interaktiv ansats förenar våra intressen. Forskarna får möjlighet att komma ut på fältet och samverkansparterna får feedback på sin verksamhet.

Pågående forskningsprojekt

Resultat av vår forskning

Publikationer i urval

Albahari, A., Klofsten, M., & Rubio-Romero, J. C. (2018). Science and Technology Parks: a study of value creation for park tenants. The Journal of Technology Transfer, 1-17. Länk

Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., & Tillmar, M. (2018). Women's entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of policy change in Sweden. Gender, Work & Organization. 1–25.

Gustavsson, M. & Köpsén, S. (red.) (2018). Yrkesutbildning - mellan skola och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. Länk

Jørgensen, C. H., Olsen, O. J., & Persson Thunqvist, D. (Eds.). (2018). Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. London: Routledge. Länk

Kurilova-Palisaitiene, J., Sundin, E., & Poksinska, B. (2018). Remanufacturing challenges and possible lean improvements. Journal of Cleaner Production, 172, 3225-3236. Länk

Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., & Ekberg, K. (2018). Managers’ social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work. Work, 59(3), 351-365. Länk

Olofsson, J. & Persson Thunqvist, D. (2018). Sweden: the formative period for VET (1850–1945), I: S. Michelsen. & M-L. Stenström. (Eds). Vocational Education in the Nordic Countries: Historical Evolution. London: Routledge. Länk

Ståhl, C., Costa-Black, K., & Loisel, P. (2018). Applying theories to better understand socio-political challenges in implementing evidence-based work disability prevention strategies. Disability and rehabilitation, 40(8), 952-959. Länk

Wallo, A., Löfgren-Markör, L., & Forsyth, H. (2018). Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU: Erfarenheter från utvecklingsarbetet MedLed. Linköping: Linköpingsuniversitet. Länk

 Här hittar du Helix samtliga publikationer: Till Diva

Näraliggande forskning

Nyheter och sociala medier

Artiklar om Helix

HELIX-bloggen

Välfärdsmässan 2019

Med välfärdsmässan 2019 vill samordningsförbunden i Östergötland, tillsammans med HELIX och Institutionen för datavetenskap vid LiU, skapa en mötesplats för välfärdsfrågor.   Med över 40 utställare får du en unik chans till överblick och nya kontakter. Inspireras av årets talare Lasse Brandman och Pär Johansson från Glada Hudik teatern som genom sina gripande berättelser visar […]

Nyhetsbrev

Prenumerera på HELIX nyhetsbrev för att ta del av den senaste av forskningen och nyheterna. Fyll i e-post, förnamn och efternamn och klicka på prenumerera. Nyhetsbrevet skickas ut ett par gånger om året.
* obligatoriskt

Om Helix

Helix partnerskap

HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan de fem sektorerna universitet, industri, offentlig sektor, civilsamhället och arbetsmarknadsorganisationer. Totalt ingår 24 parter i olika samverkansprojektet.

Från universitets- och forskningssektorn ingår vid sidan av Linköpings universitet också noder vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm/Södertälje och SWEREA IVF i Göteborg. Utöver privat och offentlig sektor samt fackföreningar finns civilsamhällets organisationer representerade i partnerskapet, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare HELIX-partnerskap. Utvidgningen gör det möjligt för oss att verka nationellt och vara en god kraft för utvecklingen av arbetslivet i Sverige. Vi arbetar också med internationella kontakter med visionen att påverka internationell forskning om arbetslivets utmaningar.
Bild som visar hur HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan fem sektorerna: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhällets organisationer

HELIX fem sektorer

HELIX partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället kallar vi Penta HELIX. Det kan illustreras som de fem cirklarna här intill.

HELIX medlemmar i de fem sektorerna universitet, offentlig sektor, företag och civilsamhället

HELIX organisation

HELIX har formell status som arbetsenhet inom LiU, och leds av en styrelse och en föreståndare. I ledningsstrukturen av HELIX ingår även en ledningsgrupp, ett forskningsråd samt internationella och nationella vetenskapliga råd.

HELIX föreståndare

HELIX föreståndare, Mattias Elg, rapporterar till styrelsen och har huvudansvaret för ett framgångsrikt genomförande av sina beslut, inklusive budgetbeslut. Föreståndaren har också uppgiften att representera och vara bärare av den vägledande andan bakom vision och idén om HELIX - att kommunicera denna vision och att vara en drivande kraft för utvecklingen av centrumet.

HELIX ledningsgrupp och koordinatorer

HELIX ledningsgrupp består av föreståndare och två biträdande föreståndare, Malin Tillmar och Henrik Kock. Ledningsgruppen hjälper föreståndaren att genomföra de beslut som fattats av styrelsen samt att förbereda och följa upp styrelsemöten, forsknings- och innovationsrådets möten, partnerskapsmöten etc. HELIX har också två koordinatorer, Martina Berglund och Andreas Wallo.

HELIX vetenskapliga råd (VR)

HELIX VR leds av föreståndaren och är en arena för utveckling och diskussion av idéer till nya projekt och annan forsknings- och innovationsverksamhet. Rådet består av ledningsgruppen och HELIX forskningsledare.

HELIX styrelse

Styrelsen består av representanter för HELIX partnerskap och fokuserar på frågor gällande strategisk ledning och utveckling av HELIX.

  • Forskning och högre utbildning: Mats Lundin (SWEREA IVF), Kristina Palm (KTH), Peter Värbrand (LiU)
  • Privata företag: Erik Björk (AstraZeneca), Mia Hasselgren-Lundberg (Skill), Bengt Savén (SAAB)
  • Offentlig verksamhet: Carina Brofeldt (Mjölby kommun), Zilla Jonsson - ordförande (Region Östergötland), Maria Kreese - vice-ordförande (Linköpings kommun)
  • Arbetsmarknadens parter: Malin Engström (Unionen), Daniel Hellkvist (IF Metall), Ulrika Wiklund (Trygghetsrådet TRR)
  • Civilsamhället: Camilla Carlsson (Coompanion), Jenny Hjalmarsson (Famna), Pia Tingvall (SE UPP)

Helix i siffror

24 parter som samverkar i olika forsknings- och utvecklingsinitiativ.
Projektvärde med bidrag från parter är 123 miljoner kronor. Vinnova finansierar med 35 miljoner kronor under fem år. 

Drygt 30 anknytna forskare. Sociologer, pedagoger, företagsekonomer, hälsoekonomer för att nämna några

Nätverket för samverkan

Kontakt

HELIX vetenskapliga råd

Adress

Linköpings universitet

HELIX, Hus B, 581 83 Linköping

Besöksadress

Linköpings universitet

Campus Valla, Hus B, Ingång 27, plan 3

Vår institution