19 december 2019

Slöjdverksamheten blir kvar inom Linköpings universitet. Rektor ställer sig bakom Utbildningsvetenskaps styrelses beslut att fortsätta bedriva slöjdverksamhet.

Det var i mars 2018 som rektor gav uppdrag till Filosofiska fakulteten och området Utbildningsvetenskap att lämna förslag till en utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar. I utredningen föreslogs bland annat att de verksamheter som inte bedömts ha tillräckliga utvecklingsmöjligheter eller långsiktig ekonomisk bärkraft skulle avvecklas. En sådan verksamhet var slöjd.

Men efter flera kompletterande utredningar, där bland annat de ekonomiska frågetecknen rätats ut, bedömer rektor att det finns förutsättningar att fortsatt bedriva slöjdverksamheten på Linköpings universitet. Det finns dock behov av att utveckla forskning, forskningsmiljö och vetenskaplig förankring.

Beslutet innebär att

  • Distansutbildning med campusförlagda dagar i slöjd har högt söktryck och kommer att fördubblas med antagning både höst och vår, från och med våren 2020.
  • Den vetenskapliga grunden bör utvecklas mot en livaktig forskningsmiljö inom slöjd.
  • Slöjdämnet i ämneslärarprogrammet utvecklas i sin nuvarande form. Målsättningen är att man ska kunna läsa till ämneslärare i slöjd även i fortsättningen. Exakt hur det ska utformas beslutas under våren 2020.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.