19 december 2019

Slöjdverksamheten blir kvar inom Linköpings universitet. Rektor ställer sig bakom Utbildningsvetenskaps styrelses beslut att fortsätta bedriva slöjdverksamhet.

Det var i mars 2018 som rektor gav uppdrag till Filosofiska fakulteten och området Utbildningsvetenskap att lämna förslag till en utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar. I utredningen föreslogs bland annat att de verksamheter som inte bedömts ha tillräckliga utvecklingsmöjligheter eller långsiktig ekonomisk bärkraft skulle avvecklas. En sådan verksamhet var slöjd.

Men efter flera kompletterande utredningar, där bland annat de ekonomiska frågetecknen rätats ut, bedömer rektor att det finns förutsättningar att fortsatt bedriva slöjdverksamheten på Linköpings universitet. Det finns dock behov av att utveckla forskning, forskningsmiljö och vetenskaplig förankring.

Beslutet innebär att

  • Distansutbildning med campusförlagda dagar i slöjd har högt söktryck och kommer att fördubblas med antagning både höst och vår, från och med våren 2020.
  • Den vetenskapliga grunden bör utvecklas mot en livaktig forskningsmiljö inom slöjd.
  • Slöjdämnet i ämneslärarprogrammet utvecklas i sin nuvarande form. Målsättningen är att man ska kunna läsa till ämneslärare i slöjd även i fortsättningen. Exakt hur det ska utformas beslutas under våren 2020.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.