29 juni 2023

Institutions- och effektivitetsutredningar, nystartat internationellt kandidatprogram och rekordmycket forskningsanslag. ”Ett händelserikt år”, konstaterade dekanus Johan D Söderholm när året vid Medicinska fakulteten summerades på fakultetskollegium.

Johanna Dahlberg blev mottagare av Bergdahlpriset 2018 och fick blommor, diplom och en tavla. Christina Eintrei och Johan D Söderholm delade ut priset. Foto: Johan JägerOch mycket av det som har pågått under 2018 fortsätter naturligtvis under 2019.
– Kring institutionsutredningen är nu förslaget inlämnat till rektor och universitetsstyrelsen tar beslut i februari. Vi har understrukit till rektor att en projektorganisation behöver tillsättas och att extra medel kommer att krävas för att övergången till det nya förslaget kommer att gå så smärtfritt som möjligt. Och mitt i allt detta så får vi inte glömma bort ”allt det andra” som vi gör dagligdags heller och som skett under året. För detta och era insatser under året vill jag verkligen tacka er, fortsatte Johan D Söderholm.

Decentralisering

Margareta Bachrach-Lindström, prodekan för utbildning, uppmärksammade alla på att läkarprogrammets decentralisering fortlöper fint och att termin K6 nu är först ut i januari 2019 för att börja på sina respektive studieorter i Norrköping, Kalmar, Jönköping eller Linköping. De IKT-lösningar som är på plats för att kunna hålla föreläsningar för flera studenter på de olika orterna samtidigt är på plats och fungerar riktigt bra. Dessa lösningar kommer också att komma fler utbildningar till gagn så småningom. Även ett system för digitala examinationer är på plats och kommer att tas i bruk under våren. 

Under 2018 invigdes också det nya Laboteket vilket har uppskattas mycket av studenterna och är flitigt använt. Margareta Bachrach-Lindström berättade också att man under hösten 2019 kommer att göra en nystart för Avancerade specialistsjuksköterskeutbildningen och att Ingela Thylén kommer att vara ansvarig.

Rekordmycket anslag

Fredrik Elinder, prodekan för forskning, delade med sig av goda nyheter kring forskningsanslag för forskare vid fakulteten. Årets omgång från Vetenskapsrådet (VR) har aldrig tidigare renderat i så stor procentandel av medlen. Totalt gick 7.8 procent av VR:s utdelningar inom området Medicin och hälsa till LiU och fakulteten. 

Forskare vid Medicinska fakulteten har även medel från andra delar inom VR, exempelvis från Natur- och teknikvetenskap. Totalt 51 forskare vid Medicinska fakulteten har projektbidrag eller liknande från VR.
– Inte heller denna siffra har varit högre tidigare. Beviljade medel har ökat från 20 miljoner till 70 miljoner kronor under de senaste tolv åren och nedgången från 2014 har bromsats upp, berättade Fredrik Elinder.

Anna Fahlgren är programansvarig för det nya internationella kandidatprogrammet Experimental and Industrial Biomedicine som startade under höstterminen. Hon gav en liten uppdatering kring vad som hänt sedan dess och vilka utmaningar och möjligheter man ser inför framtiden.
– För två år sedan såg vi att det var alldeles för få sökande till medicinsk biologi. Vi visste dock att det var en stark utbildning med stor andel examinerade som fick jobb tidigt efter utbildningen. Vi såg därför en möjlig att göra om programmet till ett internationellt program och där vi bland annat hittade inspiration från Tekniska fakulteten kring innovationstänkande, berättade Anna Fahlgren.

Ett intensivt arbete inleddes att omdana programmet och träffa företrädare för Life Science-industrin för att lyssna in vad de letar efter i framtiden. Att vara först ut på universitetet med en internationell kandidat innebar dock att man fick bana mark själva och lösa problem efter hand att de dök upp.

Framtidens ledare

Programmet fick 26 sökanden där 23 kom på uppropet och sex av dessa var internationella studenter. Det man också såg var att antagningspoängen förändrades och blev mycket högre, från i snitt 15 poäng till en bit över 19. 
– Vi vill utbilda framtidens forskningsledare inom industrin och sjukvården och det tror jag att vi också kommer att göra. Det är en väldigt bra grupp som vi har fått till oss.

I vanliga ordning delades det också ut priser docentdiplom och anslag ur Hälsofonden (se fullständig lista nedan). Bergdahlpriset,  som uppmärksammar goda och långsiktiga pedagogiska insatser vid Medicinska fakulteten, är ett av de årligt återkommande priserna. Årets mottagare blev Johanna Dahlberg. Priset innebär förutom äran också ett diplom och en tavla, i år av Malmökonstnären Lis Kläpp.
– Jag blir väldigt rörd över att få det här priset. Jag jobbade med Björn (Bergdahl) och han stärkte mig i mitt växande som lärare, sa Johanna Dahlberg.

 

Bergdahl-priset

Johanna Dahlberg, 

universitetslektor, IPL-koordinator vid Medicinska fakulteten

"Johanna Dahlberg är en välkänd och erfaren lärare vid Medicinska fakulteten som mer än väl uppfyller kriterierna för Bergdahlpriset. Hennes lärargärning är inte bara omfattande till antalet timmar utan sträcker sig över flera decennier och flera ämnesområden. Under åren har hennes insats kännetecknats av stort engagemang och uthållighet.

Den insats som främst ligger i linje med Bergdahlsprisets intentioner är skapandet och implementering av förbättringskunskap inom grundutbildningar. Med mod och uthållighet skapades ett moment som fortfarande står sig starkt även med internationella mått. 

Under de senaste åren har Johanna Dahlberg dessutom drivit forskning inom det medicinpedagogiska fältet med ett flertal publikationer." 

Bästa avhandling 2018

Anna Klawonn

"Molecular mechanisms of rewards and aversion"

Både i sitt avhandlingsarbete och vid disputationen visade Anna prov på djup kunskap, kreativt tänkande och stor nyfikenhet. Flera av hennes arbeten är publicerade i ledande internationella tidskrifter.
 

Hedersomnämnande

Behzad Yaghmaeian Salmani

"Genetic mechanisms regulating the spatio-temporal modulation of proliferation rate and mode in neuronal progenitors and daughter cells during embryonic CNS development"

Avhandlingen är synnerligen omfattande och Behzad har skrivit en systematisk och djuplodande kappa och gjorde ett ypperligt försvar där han visade prov på både djup och bredd i sina svar. 

Bästa studentinsats 2018

Hanna Östenberg och Isabelle Andersson

"Hanna och Isabelle har båda visat stort engagemang för logopedprogrammet genom att vara engagerade i Oralspex, Logopedstyrelsen samt Consensus, vilket inspirerar resten av studenterna på programmet. Tack vare deras engagemang och samarbete med andra program, inte bara på MedFak utan även på FilFak och TekFak, har de bidragit till en god interaktion mellan logopedprogrammet och andra program vid Linköpings Universitet. Hanna och Isabelle sprider glädje och energi som lätt smittar av sig och har genom sitt arbete vid flera tillfällen satt sina studiekamrater i första rummet."

Hälsofondens utdelning 2018

Nazira Albargothy, 46 631 kr för projektet ”What is the effect of retromer dysfunction on the accumulation, transfer and clearance of intra/extra-cellular amyloid-beta oligomers and alpha-synuclein in neuronal cells and how are other degradative systems like autophagy affected?”

Anna Ansell-Schultz, 45 000 kr för projektet “CSF exosomes as a diagnostic tool in Alzheimer’s disease”

Therése Klingstedt, 45 000 kr för projektet “Användning av fluorescenta ligander för att studera hur proteinaggregat uppstår i Alzheimers sjukdom och vilka egenskaper de har”

Emelie Severinsson, 45 000 kr för projektet ”Developing a new method to enable screening for inhibitors of cell-to-cell transfer of oligomeric beta amyloid”

Rosanna Chung, 35 000 kr för projektet “Karotenoider och inflammation vid kranskärlssjukdom (Lutein Protection Study)”

Ebba Kihlstedt Pasquier, 35 000 kr för projektet ”Effekt av lungrekrytering på postoperativ smärta och illamående efter laparaskopisk bukkirurgi”

Charlotte Angelhoff, 29 664 kr för projektet “Sömn, stress och livskvalitet hos förskolebarn med kariesrelaterad smärta”

Martin Hallbeck, 18 369 kr för projektet ”Hur sprids neurodegenerativa sjukdomar?”

Ida Eriksson, 15 000 kr för projektet ”Reglering och funktion av lysosomal membranstabilitet vid celldöd – alternativ metod för att döda cancerceller”

Charalampos Georgiopoulos, 14 714 kr för projektet ”Olfactory fMRI in Parkinson disease”

Colm Nestor, 10 800 kr för projektet ”The role of epigenetics in the pathogenesis and treatment of T-cell acute lymphoblastic leukaemia”

Oskar Nelzén, 5 000 kr för projektet ”Lower limb venous insufficiency and the effect of radiofrequency treatment versus open surgery”

Lena Jonasson, 2 968 kr för projektet ”Brist på regulatoriska T-celler vid aterosklerotisk sjukdom”

Rada Ellegård, 1 854 kr för projektet ”Funktionella studier av varianter kopplade till ärftlig hjärt- och kärlsjukdom med base editing i zebrafiskar”. 

Docentdiplom

 • Jenny Alwin          Utvärdering och hälsoekonomi
 • Maria Bäck                 Fysioterapi
 • Emmanuel Bäckryd Anestesiologi och intensivvård särskilt smärtmedicin
 • Simona Chisalita  Internmedicin
 • Lasse Dahl Jensen Vaskulär biologi
 • Samuel Edelbring Medicinsk pedagogik
 • Håkan Gauffin         Ortopedi
 • Björn Granseth         Neurobiologi
 • Sally Hultsjö         Omvårdnad inriktning psykiatrisk vård
 • Kajsa Johansson  Fysioterapi
 • Anna Jönsson          Forensisk toxikologi
 • Åsa Keita                 Experimentell gastroenterologi
 • Anita Kärner Köhler Omvårdnad
 • Johan Lyth                 Utvärdering och hälsoekonomi
 • Ulrika Müssener Socialmedicin och folkhälsovetenskap
 • Colm Nestor          Medicinsk genetik
 • Lotti Orvelius         Vårdvetenskaplig anestesi och intensivvård
 • David Robinsson Urologi
 • Märta Sund Levander Omvårdnad
 • Svante Vikingsson Forensisk toxikologi
 • Peter Zsigmond         Neurokirurgi
 • Pia Yngman Uhlin Omvårdnad

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.