21 november 2019

Beslutsomgångarna för de stora nationella forskningsfinansiärerna är snart avslutade för året. Besked från de flesta av Vetenskapsrådets projekt-utlysningar, Forte och Cancerfonden har delgivits, Hjärt-Lungfondens beslut väntas i december. Totalt har antalet forskare som lyckats hos de excellenta finansiärerna ökat. Ta del av prodekan Fredrik Elinders analys.

Exteriörbild höst, Sandbäcksgatan 7
Emma Busk Winquist

- Överlag har inga större förändringar skett vid Medicinska fakulteten. Från Vetenskapsrådets utlysningar ligger antalet bidragstagare* konstant runt 50 stycken. Antalet bidragstagare med medel från de andra ämnesråden hos VR, utöver Medicin och Hälsa, har dock ökat något och når 2020 en toppnotering på tolv personer, säger Fredrik Elinder prodekan vid Medicinska fakulteten.

Antalet bidragstagare från Cancerfonden har ökat kontinuerligt sedan 2009 och ligger nu på 20 stycken, medan Hjärt-Lungfonden har legat på runt 15 bidragstagare under de senaste tio åren. Den största förändringen står Forte för där antalet bidragstagare mer än dubblerats på bara tre år, från runt fyra till nio stycken forskare (se fig. 1 nedan).Antal bidrag per år till Medicinska fakulteten.Fig.1 Antal bidrag per år till Medicinska fakulteten.

Utbetalade belopp till Medfak ökar eller ligger stabilt

Även de utbetalade beloppen till Medicinska fakulteten har ökat eller ligger kvar på samma nivå som tidigare. Vetenskapsrådet har, efter den kraftiga ökningen fram till år 2015, planat ut och ligger nu på en stabil nivå kring 75 miljoner kronor per år. Cancerfonden har ökat och 2020 blir det näst bästa året genom tiderna med omkring 20 miljoner kronor per år. Hjärt-Lungfonden ligger still på runt 7 miljoner kronor per år. Den stora vinnaren är Forte med en femdubbling av utbetalade medel under bara de senaste åren. Forte har gått om Hjärt-Lungfonden och ligger nu nära Cancerfonden (se fig. 2 nedan).

Fig.2 Utbetalade medel per år till Medicinska fakulteten. Fig. 2 Utbetalade medel per år till Medicinska fakulteten.

Vetenskapsrådets bidragstagare vid Medfak


Prodekan Fredrik Elinder. Foto:
Thor Balkhed
Då VR:s bidragstagare är en så pass stor grupp är det meningsfullt att analysera denna separat. Bland annat har andelen kvinnliga bidragstagare ökat från en nivå runt 35-40 procent till nästan 50 procent år 2020, och medel-åldern minskat, från toppnoteringen 54 år, till 51 år på bara fyra år. Medelåldern för år 2020 tangerar den tidigare lägstanivån från 2009 (se figur 3 i bifogad pdf nedan).

Trots bibehållna nivåer av antal bidragstagare och beviljade medel har LiU:s andel av utbetalade medel från VR:s ämnesråd för Medicin och Hälsa (VR-MH) minskat något (se figur 4 i bifogad pdf nedan).

- Nedgången beror på att VR-MH succesivt kunnat bevilja mer medel under den senaste femårsperioden, medan LiU inte ökat sina erhållna bidrag i samma grad, säger Fredrik Elinder.

Medfinansiering från fakulteten

Nämnda finansiärer räknas till de så kallade excellenta finansiärerna. De forskare som erhåller medel från de excellenta finansiärerna får medfinansiering från fakulteten. Under åren 2012 till 2015 låg antalet medfinansierade forskare konstant på mellan 70 och 75. När gränsen för vad som krävdes för medfinansiering höjdes från 200 till 500 tusen kronor per år, så sänktes antalet medfinansierade forskare till mellan 50 och 55 (se figur 5 i bifogad pdf nedan).

- Antalet forskare som lyckats hos de excellenta finansiärerna har ökat och prognosen för år 2020 är 67 stycken. Från och med år 2021 kommer gränsen för medfinansiering att öka ytterligare. Prognosen, som vanligtvis är en underskattning, är att tillbakagången inte blir så stor år 2021 som förra gången, säger Fredrik Elinder.

* Bidragstagare - här avses de forskare som under 2019 har beviljats bidrag och de som redan har pågående bidrag.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.