26 september 2017

Tänkte du begära ut allmänna handlingar från kommunala bolag eller förvaltningar? Ha tålamod. Det kan nämligen ta tid. Det visar en studie från Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Aktmappar i ett arkiv

Bara hälften av de undersökta kommunala bolagen och förvaltningarna klarade av att lämna ut allmänna handlingar inom fyra arbetsdagar med e-post eller sex arbetsdagar med vanlig post. Enligt Tryckfrihetsförordningen ska allmänna handlingar på begäran tillhandahållas ”genast” eller ”så snart som möjligt”. 

– För en enskild medborgare som begär ut en allmän handling kanske några dagar extra inte spelar någon roll. Men till exempel journalister behöver ha tag i allmänna handlingarna i sin yrkesutövning, inte minst för att kunna granska makten, säger Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet.

Demokratins efterlevnad i praktiken

Han har tillsammans med Emanuel Wittberg, politices kandidat, gjort ett omfattande fältexperiment genom att begära ut allmänna handlingar från både kommunala bolag och kommunala förvaltningar. Resultatet från studien redovisas i CKS-rapporten ”De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen”.

Offentlighetsprincipen i Sverige fyllde 250 år förra året och är en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär exempelvis att journalister och allmänhet har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommuner och landsting. Principen tar sig bland annat uttryck i allmänna handlingars offentlighet. 
– Möjligheten att granska makten på det sättet utgör en viktig förutsättning för ansvarsutkrävande och ansvarsutkrävande är i sin tur en förutsättning för en välfungerande demokrati, säger Gissur Ó Erlingsson.

Hur står sig kommunala bolag jämfört med förvaltningarna?

Tidigare forskning har visat att kommunala bolag brustit i att lämna ut allmänna handlingar, men det har saknats jämförelser med kommunala förvaltningar. Sedan 1995 omfattas kommunala bolag av offentlighetsprincipen och vi har rätt att begära ut allmänna handlingar från kommunala bolag precis som i andra offentliga förvaltningar. Antalet kommunala bolag har också ökat i Sverige: 2003 fanns 1 300 bolag – i dag är de 1800 och omsätter tillsammans närmare 200 miljarder kronor.

Resultatet av den här studien visar att det inte är någon större skillnad i regelefterlevnad mellan kommunala bolag och kommunala förvaltningar. Handlingar begärdes via e-post ut från bolag och förvaltningar i 30 kommuner. Handlingarna som efterfrågades var bland annat anställningsavtal och ansökningshandlingar för bolagets eller förvaltningens högste chef.

Långsam handläggning

Resultatet är både överraskande och nedslående. Kommunala förvaltningar hade ungefär lika stora problem som kommunala bolag att lämna ut allmänna handlingar och bara cirka hälften av såväl bolag som förvaltningar klarade att lämna ut dem inom studiens uppsatta tidsramar, vilka får anses vara generösa. När fältexperimentet summerades efter ett antal veckor, hade en stor del av både förvaltningar och bolag skickat ut de begärda handlingarna, men ibland krävdes en påminnelse.

– I den här studien har vi inte haft för ambition att förklara varför det ser ut på det här viset, utan visar hur det förhåller sig med regelefterlevnaden, säger Gissur Ó Erlingsson. En gissning är att det rör sig om en kombination av saker: verksamheterna är överbelastade och då prioriterar man det inte, man kan ha bristande rutiner för hur man kollar varandras post när någon är borta från jobbet, och så kan det också handla om okunskap om offentlighetsprincipen ute i verksamheterna. 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.