22 mars 2018

Ny forskning visar på komplext samspel mellan infektioner, immunförsvar och energimetabolism vid kroniskt trötthetssyndrom, så kallat myalgisk encefalomyelit (ME). Det menar forskare vid Linköpings och Uppsala universitet i en ny översiktsartikel publicerad i tidskriften Frontiers in Immunology.

trött kvinna i motljus

Kroniskt trötthetssyndrom, eller myalgisk encefalomyelit, har uppmärksammats mycket i media under den senaste tiden. Många av ingångarna i dessa rapporteringar har varit att sjukdomen inte finns eller att orsaken till sjukdomen är okänd.

Sjukdomen, som också går under namnet chronic fatigue syndrome (CFS) på engelska, kännetecknas bland annat av ett långvarigt tillstånd av uttröttbarhet som inte går över när patienten vilar, sjukdomskänsla som utlöses när patienten anstränger sig och som kvarstår i mer än 24 timmar samt svårigheter med koncentration, så kallad hjärndimma. Allt detta innebär en nedsatt livskvalité hos de drabbade.

Visar på förståelse för bakgrundsmekanismer

– Fastän tillståndet är kontroversiellt och föremål för en omfångsrik vetenskaplig litteratur, visar vi i vår översiktsartikel att en förståelse av bakomliggande sjukdomsmekanismer vid ME/CFS börjar ta form, säger Anders Rosén, professor emeritus vid Linköpings universitet, som är medförfattare till den översiktsartikel som Jonas Blomberg, professor emeritus vid Uppsala universitet, sammanställt.

– I vår studie har vi sammanfattat nyligen publicerade fynd och placerat dem i sin kliniska kontext och i sjukdomens naturalförlopp. Det framträder ett mönster som bidrar till en förklaringsmodell. ME/CFS börjar ofta i samband med en infektion.

En logisk förklaring menar Linköpings- och Uppsalaforskarna är att infektionen initierar en reaktion felriktad mot kroppens egna celler, vilket påverkar flera funktioner såsom hjärnan och energimetabolismen.

– Enligt vår modell för uppkomstmekanismen av ME/CFS utvecklar patienter, med en viss ärftlig benägenhet, en felreglering av immunceller – så kallade autoreaktiva kloner eller grupper av B-celler. Under normala förhållanden förblir dessa B-celler och dess avkomma ofarliga, säger Anders Rosén.

Tidigare observerade förlopp

För att förstå uppkomsten av ME/CFS, föreslår forskarna en modell baserad på de nya vetenskapliga rönen: Exponering för vissa mikroorganismer (exempelvis Epstein-Barr virus) kan, hos en del mottagliga personer, ge upphov till felaktiga och bestående autoimmuna reaktioner.

Liknande förlopp har observerats vid exempelvis fibromyalgi, sköldkörtelrubbningar och försämrad blodtrycksreglering. Vid ME/CFS har nya evidens visat på en immunpåverkan i form av antikroppar (anti-Hsp60, anti-cardiolipin) riktade mot cellens energikraftverk, mitokondrierna. Vissa ME/CFS-patienter har autoantikroppar mot hormonreceptorer och jonkanaler. 

Ett norskt forskarteam har bland annat visat att regleringen av ett nyckelenzym i mitokondrierna fungerar dåligt i ME/CFS-patienter, vilket kan förklara sänkt energiproduktion och ökad halt mjölksyra i kroppens celler.  

Dessa bevis för autoantikroppar och nedsatt energiproduktion utgör tillsammans en delförklaring till det svåra tillståndet ”ansträngningsutlöst trötthet” som karakteriserar ME/CFS och som påverkar både på muskler och hjärna.

– Även om ett flertal bevis som stöder denna modell nyligen publicerats så saknas ännu länkar i beviskedjan. Vår förhoppning är dock är att modellen eller hypotesen kan generera förslag som går att testa experimentellt och därmed ytterligare öka förståelsen av sjukdomsförlopp vid ME/CFS, säger Anders Rosén.

Referenser: 

Blomberg J, Gottfries C-G, Elfaitouri A, Rizwan M and Rosén A (2018) Infection Elicited Autoimmunity and Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: An Explanatory ModelFront. Immunol9:229. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.00229/full

Fluge Ø, Mella O, Bruland O, Risa K, Dyrstad SE, Alme K, Rekeland IG, Sapkota D, Røsland GV, Fosså A, Ktoridou-Valen I, Lunde S, Sørland K, Lien K, Herder I, Thürmer H, Gotaas ME, Baranowska KA, Bohnen LM, Schäfer C, McCann A, Sommerfelt K, Helgeland L, Ueland PM, Dahl O, Tronstad KJ. Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome. JCI Insight. 2016 Dec 22;1(21):e89376. doi: 10.1172/jci.insight.89376. https://insight.jci.org/articles/view/89376

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.