07 februari 2019

Att som ung sälja sex eller utsätta sig för andra riskfyllda sexuella situationer kan vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, jämförbart med att skära eller bränna sig. En doktorsavhandling från LiU är den första vetenskapliga studien som slår fast sambandet mellan sex och självskadebeteende.

Prostitution Foto josé amorimST-läkaren Cecilia Fredlund har studerat förekomsten av ungas sexhandel, orsakerna till den och specifikt även hur unga använder sig av sex för att skada sig själva. Hennes resultat visar att cirka 1,5 procent av dagens gymnasieungdomar sålt sex och att det finns olika orsaker till varför de gör det. I avhandlingen delas de in i tre grupper:

  • De som säljer sex för känslomässiga orsaker som att de vill ha närhet, uppmärksamhet eller mår psykiskt dåligt.
  • De som är i behov av droger eller vill ha pengar av andra skäl.
  • De som säljer sex av mer positiva orsaker som att det ses som roligt eller spännande.

I de två första grupperna är fördelningen av pojkar och flickor jämn, i den tredje dominerar pojkar något.Cecilia FredlundCecilia Fredlund. Foto: privat

– För att vården ska kunna ge rätt behandling är det viktigt att förstå att unga kan sälja sex av olika skäl. Om det beror på psykisk ohälsa behöver de exempelvis psykoterapi. Missbrukar de och är i behov av snabba pengar behövs även insatser mot missbruket. Om de säljer sex för att det är spännande eller roligt kanske andra insatser behövs, som riskprevention eller preventivmedelsrådgivning, säger Cecilia Fredlund.

Avhandlingen visar att ungefär en av fyra av de som sålde sex gjorde det främst i självskadande syfte. Att sälja sex för att skada sig själv är ett sätt. Andra exempel på ett sexuellt självskadebeteende är att ha sexuella kontakter som man inte är intresserad av, eller att utsätta sig för fysiskt våld och smärta.

Sex som självskada är ett sätt att hantera svåra känslor och dämpa ångest. Självskadan leder till en tillfällig känsloreglering som lättar i stunden.

En slutsats i avhandlingen är att unga som säljer sex och som använder sex som självskada ofta har mer traumasymtom än andra unga. De har många gånger egna erfarenheter av sexuella övergrepp eller andra svåra händelser tidigare i livet.

– Personer som använder sex som självskada söker för många olika besvär i vården och det tycks finnas ett stort behov av stöd och behandling. Många upplever sitt beteende som skamfyllt och vi inom vården frågar inte. Om vi får mer kunskap om mekanismerna som driver beteendet kan vi ge bättre och snabbare hjälp, säger Cecilia Fredlund.

Hon poängterar att kunskapen om sex som självskadebeteende även bör uppmärksammas inom skolan och rättsväsendet. Skolan bör ta upp det i sin sexualundervisning och rättsväsendet behöver kunskap om de psykologiska mekanismerna bakom ett sexuellt riskfyllt agerande för att kunna göra en rättssäker bedömning.

Cecilia Fredlund är knuten till Forskningsenheten för Barn och ungdomspsykiatri (BUP) vid Centrum för Social och Affektiv neurovetenskap (CSAN), Linköpings universitet.


Kontakt

Mer om forskningen vid CSAN

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.