Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart. För oss vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) är det en självklarhet att samverka med det omgivande samhället. Genom att utbyta kunskap och praktisk erfarenhet bidrar vi tillsammans till samhällsutvecklingen.

Studenter på programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning vid en utställning tillsammans med Norrköpings stadsmuseum. Foto Thor Balkhed

Vid IKOS är vi experter inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi forskar och utbildar inom allt ifrån socialt arbete, etnicitet och migration och äldre och åldrande till språk, kommunikation, interaktion, litteratur, kultur, medier, slöjd, historia, konst, religion, filosofi och etik.

Samverkan omvandlar kunskap till nytta

Kunskap från IKOS ska komma samhället till nytta. Samtidigt vill vi också att det omgivande samhällets kompetens, erfarenhet och behov kommer IKOS verksamhet till godo.

Samverkan kan stärka er organisations kompetens samtidigt som det ökar kvaliteten och relevansen i IKOS forskning och utbildning. För forskning och utbildning utan markkontakt, som inte ger sig ut på fältet och lär av professionellas erfarenheter, kan aldrig nå fram till relevant kunskap för att lösa samtidens problem. I samarbete med det omgivande samhället kan vi producera, sprida och nyttiggöra kunskap, uppmuntra till dialog, delaktighet, reflektion och förändring.

IKOS har ett brett samarbete med aktörer på lokal, nationell och internationell nivå – från myndigheter, kommuner, regioner och internationella organisationer till frivilligorganisationer, skolor, andra universitet, bibliotek, muséer, stiftelser, arkiv och gallerier. Men vi strävar ständigt efter att utveckla och bredda vår samverkan.
 
Välkommen att kontakta oss!

Så samverkar IKOS

Från mediegestaltning på äldreboenden till mötesplatser för tjänstepersoner, politiker och forskare

Vid IKOS samverkar vi med det omgivande samhället på många olika sätt.

På ett äldreboende i Norrköping intervjuar forskare boende om deras livsberättelser. Asylkommissionen samlar forskare, människor med egen erfarenhet av att söka asyl, aktörer i civilsamhället och yrkesverksamma för att öka kunskapen om rättsprinciper för asylsökande. I utställningsrummet Lobby gestaltar konstnärer frågor som berörs i IKOS forskning och utbildning. Korta vägen är en kompletteringsutbildning som samarbetar med Arbetsförmedlingen. Aspirantutbildningen ger företag möjlighet att prova kompetenta utländska akademiker för ökad mångfald. Vid Centrum för kommunstrategiska studier skapas mötesplatser för politiker, tjänstemän, forskare och studenter.

Det är bara några av sätten på vilka vi samverkar. Samverkan sker på olika nivåer - från större projekt till enskilda forskares, doktoranders och studenters kontakter och utbyte med det omgivande samhället.

Några exempel på IKOS samverkan

Åhörare i konferens

CKS Lärande

Att föra forskning och kunskap ut i de kommunala verksamheterna är en viktig del av CKS uppdrag. CKS Lärande skapar mötesplatser för forskare, politiker och tjänstemän genom seminarier, konferenser och utbildningar.

Äldre man med laptop

Äldre människors mediala miljöer

Hur kan användningen av olika media stödja äldre personers berättande och minnen från tidigare livsfaser? Kan tillgången till medierad kommunikation ge äldre på särskilda boenden möjlighet att utveckla och behålla sociala kontakter?

Deltagare i utbildningen Korta vägen

Korta vägen

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för dig som är arbetssökande akademiker med utländsk bakgrund. Genom olika utbildningsinsatser och praktik förbereder du dig för arbetslivet eller vidare studier, som ökar dina chanser till arbete.

Spegel vid Högny Spa Borensberg

GENPATH - Ett livsloppsperspektiv på könsskillnader inom social exkludering i ålderdomen

Projektet GENPATH analyserar könsskillnader i social exkludering i hela Europa och söker dess rötter och konsekvenserna som följer för hälsa och välbefinnande i ålderdomen.

EuroAgeism (ITN EuroAgeism) teaser image

EuroAgeism (ITN EuroAgeism)

EuroAgeism är ett internationellt mångvetenskapligt, multi-sektoriellt och policy inriktat forskningsnätverk. Centralt är avancerad forskning och utbildningen av en ny generation “Early Stage Researchers” (ESRs) inom området ålderism.


EuroAgeism (ITN EuroAgeism)

Asylkommissionen

Asylkommissionen var ett samverkansprojekt mellan forskare, civilsamhället, människor som sökt skydd i Sverige och professionella. Kommissionen har granskat lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för asylsökande i Sverige.

Samverkan och nyttiggörande - vad betyder det egentligen?

Nyheter om IKOS samverkan

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Kontakt

Mer om Institutionen för kultur och samhälle