20 november 2018

En stor nationell satsning på precisionsmedicin – rätt behandling till rätt patient – får mångmiljonbidrag från Vinnova. Projektet Genomic Medicine Sweden ska stärka precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården över hela landet. LiU och Region Östergötland bildar tillsammans en av sju noder i projektet.

Medical drip with patient in the hospital blurred background Foto Kwangmoozaa

Genomik, det vill säga avancerade analyser av arvsmassan (genomet), är en viktig del av precisionsmedicin. Genomik kan användas för att ställa diagnos, men också som stöd för att välja behandling.

– Utvecklingen inom det här området går väldigt fort. Det gäller både tekniker och sätt att bearbeta och tolka de data som fås, men även kunskapen om vad som är kliniskt användbart utvecklas snabbt, säger Martin Hallbeck, biträdande professor i patologi och klinikchef vid klinisk patologi vid Linköpings universitetssjukhus.

Det rör sig om ett brett område, från diagnostik av medfödda sjukdomar och mikrobiologiska analyser av vilken bakterie eller virus som en patient smittats av, till cancerbehandling och farmakogenetik där man tittar på patientens genomiska förutsättningar för att välja dos och typ av medicin.

Bakom satsningen står landets medicinska fakulteter och Sveriges sju universitetslandsting/regioner. Syftet med initiativet är att tillsammans bygga en infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin i Sverige. Satsningen har fått 43,8 miljoner kronor i bidrag från Vinnova och de olika samverkansparterna går in med lika mycket. Totalt satsas 85 miljoner kronor. Under genomförandefasen under åren 2019 och 2020 kommer fokus främst att vara på cancer, sällsynta ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar.

Nod i Linköping

Linköpings universitet och Region Östergötland bildar tillsammans Genomic Medicine center SydÖst, som blir en av sju nationella noder i projektet. Ett centrum för genomisk medicin kommer att upprättas vid Linköpings universitetssjukhus.Martin Hallbeck. Foto Emma Busk Winquist

– Vi har redan en plattform för genomisk medicin i dag och gör en del analyser som används kliniskt. Nu kommer vi att samarbeta kring det vi redan gör och också utöka med fler personer som kommer att jobba med det här. Målet är också att komplettera med mer utrustning som behövs. I samarbete med de andra noderna i Sverige ska vi bygga upp och utveckla metoder för att göra mer avancerade genetiska analyser och kunna tolka data på ett sätt så att det blir användbart för den behandlande läkaren och på så sätt komma patienten till nytta, säger Martin Hallbeck.

Projektet syftar också till att stärka den svenska forskningen inom området. En viktig aspekt är att öka tillgängligheten av data för forskning. Samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvård har stor betydelse.

– Inom ett sådant här område där utvecklingen är så intensiv är det extra viktigt att vården kan dra nytta av forskningsframsteg så att ny kunskap och nya metoder kommer patienterna till nytta. Det är också till nytta för universitetet att kunna testa metoder som är under utveckling på material från patienter och att få tillgång till genetiska data för forskning som kan leda till att vi förstår olika sjukdomar bättre, säger Martin Hallbeck.

Forskare vid Linköpings universitet är med i alla delar av projektet. Martin Hallbeck framhåller att forskningen inom projektet spänner hela vägen från matematik och datavetenskap till patientnära klinisk forskning.

– Vi står i början av ett paradigmskifte när vi kommer att ha kunskaperna och metoderna för att verkligen börja använda patientens egna genetiska uppsättning för att ge ännu bättre vård. Jag hoppas och tror att anslaget från Vinnova blir ett smörjmedel som sätter fart på den här utvecklingen. Det här ger möjligheter för forskare och medborgare i hela sydöstra regionen att få nytta av den här utvecklingen, säger Martin Hallbeck.

Martin Hallbeck och Peter Söderqvist är Linköpings representanter i den nationella ledningsgruppen för Genomic Medicine Sweden. Mats Ulfendahl, Region Östergötlands forskningsdirektör, är ordförande för den nationella styrgruppen.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.