Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Analytisk och sociologisk forskning för att få förståelse för sociala, politiska och kulturella processer

Den analytiska sociologin söker att nå en fördjupad, mekanismbaserad förståelse av viktiga sociala, politiska och kulturella processer.

Genom att kombinera agentbaserade simuleringar, analyser av sociala nätverk och statistiska analyser av enkätdata, befolkningsregister, sociala media och textdata, söker forskarna vid IAS att få en större förståelse för varför individer handlar som de gör och de samhälleliga konsekvenserna av deras handlande. Med andra ord så söker vi en djupare förståelse för individers, familjers och företags beteenden och relaterar dessa till empiriska regelbundenheter på makronivån, såsom segregation och ojämlikhet, i städer, länder, företagsbranscher och så vidare.

En betydande del av forskningen vid IAS studerar individers mobilitet på tre olika marknader – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolmarknaden – och hur dessa marknader hänger samman och påverkar varandra. Forskningen är särskilt inriktad mot de dynamiska processer som gör att individer med vissa socio-demografiska egenskaper hamnar på vissa arbetsplatser, skolor och grannskap och vilka konsekvenser detta får för den verksamhet som bedrivs där och för individerna själva. Kombinationen av statistiska analyser av mikrodata och datorbaserade simuleringar är utmärkande för detta forskningsområde.

En annan viktig del av IAS forskning bidrar till att utveckla den datorbaserade textanalysen inom sociologin. Storskalig textanalys erbjuder nya sätt att mäta vad människor känner, tänker och pratar om. IAS forskare använder stora digitaliserade textmängder som ”sociala sensorer” för att bättre förstå de processer som driver fram omvälvande sociala förändringar såsom flyktingkrisen och framväxten av extrema politiska rörelser. IAS forskning inom detta område fokuserar på hur den allmänna diskursen angående samhällsutvecklingen påverkas av samspelet mellan allmänhet, media och politiska aktörer.

IAS är en interdisciplinär forskningsmiljö med sociologer, statsvetare, filosofer, företagsekonomer och statistiker. Forskarna använder ett brett spektrum av forskningsmetoder såsom textmining, maskininlärning, nätverksmetoder, och agentbaserad modellering. Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för forskarna att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra områden än deras egna.

IAS bildades 2014. Institutet är organisatoriskt knutet till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Peter Hedström är föreståndare för institutet och Benjamin Jarvis och Marc Keuschnigg är biträdande föreståndare.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping.

Om du vill veta mer om relationen mellan analytisk sociologi och computational social science kan du läsa vår artikel om detta i det första numret av Journal of Computational Social Science.

Femårigt forskningsprogram om segregation avslutat
Visa/dölj innehåll

Slutrapport forskningsprojekt om segregation.
Slutrapport forskningsprojekt om segregation.

Ta del av rapporten här

Nu är slutrapporten från vårt forskningsprogram Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik publicerad. Det femåriga programmet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond och genomfört i samarbete med Institutet för framtidsstudier, har haft som mål att förstå etnisk och könsmässig segregation i Sverige.

De deltagande forskarna har arbetat med stora mängder registerdata och storskaliga simuleringar för att studera hur arbetsplatser, skolor och geografiska områden segregeras på olika sätt. På samma gång har de utvecklat nya metoder inom den analytiska sociologin.

Här kan du läsa programmets slutrapport: RJ:s skriftserie 16.

Nyheter från IAS
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskningsområden
Visa/dölj innehåll

Robert K Merton Fellowship
Visa/dölj innehåll

Event
Visa/dölj innehåll

Tre representativa artiklar
Visa/dölj innehåll

Böcker

Artiklar

Hedström, P. & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the Social sciences. Annual Review of Sociology.

Länk

Keuschnigg, M., Lovsjö, N. & Hedström, P. (2017). Analytical sociology and computational social science. Journal of Computational Social Science.

Länk

Jarvis, B.F. & Song, X. (2017). Rising intragenerational occupational mobility in the United States, 1969-2011. American Sociological Review.

Länk

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Kurser vid IAS

Kontaktpersoner
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Anknutna forskare
Visa/dölj innehåll

Ali Ahmed
Professor 
Linköpings universitet
ali.ahmed@liu.se

David Andersson
Biträdande professor
david.e.andersson@liu.se
webbplats

Chanchal Balachandran
Postdoktor
Utrecht University
chanchal.balachandran@usi.ch
webbplats

Peter Bearman
Professor
Columbia University
psb17@columbia.edu
webbplats

Love Börjeson
PhD
Föreståndare för KB-labb, Kungliga biblioteket 
love.borjeson@kb.se

Francois Collet
Biträdande professor
ESADE
francois.collet@esade.edu
webbplats

Guilherme Chihaya Da Silva
Forskare
Umeå universitet
guilherme.chihaya@umu.se

Thomas Grund
Biträdande professor
University College Dublin
thomas.grund@ucd.ie
webbplats

Karen Haandrikman
Universitetslektor
Stockholms universitet
karen.haandrikman@humangeo.su.se
webbplats

Petter Holme
Professor
Sungkyunkwan University
holme@skku.edu
webbplats

 

Michael Hörnquist
Professor
Linköpings universitet
michael.hornquist@liu.se

 

Fabian Kratz
Postdoktor
LMU München

fabian.kratz@soziologie.uni-muenchen.de

Webbplats

Måns Magnusson
Postdoktor
Aalto University
Webbplats

Gianluca Manzo
Research Fellow
University of Sorbonne, CNRS
gianluca.manzo@cnrs.fr
webbplats

Robert D Mare
Professor
University of California, Los Angeles
mare@ucla.edu
webbplats

 Tim Müller
Research Fellow
Humboldt-Universität zu Berlin
t.mueller@hu-berlin.de
webbplats

Adis Murtic
Director Localization and Transfers
Siemens Industrial Turbomachinery AB
adis.murtic@liu.se

Sophie Mützel
Professor
Universität Luzern
 

Rebeca Ibarra Olivares
Research Fellow
Linköpings universitet
rebeca.ibarra@liu.se

Elisabeth Roberto
Biträdande professor
Rice University
eroberto@rice.edu
webbplats

Ryszard Szulkin
Professor
Stockholms universitet
ryszard.szulkin@sociology.su.se
Webbplats

Anders Ynnerman
Professor
Linköpings universitet
anders.ynnerman@liu.se

Richard Öhrvall
Postdoktor
Linköpings universitet
richard.ohrvall@liu.se

Styrelse och rådgivande kommitté
Visa/dölj innehåll

Adress
Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Kopparhammaren 7
Kungsgatan 56, ingång 56D
Campus Norrköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutet för analytisk sociologi 
601 74  NORRKÖPING

IAS en del av campus Norrköping
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll