WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

WASP vid LiU
WASP vid LiU Göran Billeson

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Självkörande bilar, industriella beslutsstödsystem och robotar som samarbetar med varandra och med oss människor är bara några exempel från inledningen av den fjärde industriella revolutionen.

Vid Linköpings universitet finns ett antal starka forskningsmiljöer inom WASP:s centrala områden. Forskningen inom datorseende, utsågs av Vinnova till Sveriges främsta forskningsmiljö inom artificiell intelligens år 2018. Framstående forskargrupper finns även inom reglerteknik och fordonssystem, båda helt centrala för utvecklingen av framtidens autonoma system. Vid Campus Norrköping finns avdelningen Medie- och informationsteknik med världsledande forskning inom visualisering, artificiell intelligens och beslutsstöd. Inom datavetenskap bedrivs framstående forskning inom områden som artificiell intelligens, multiagent-system och maskininlärning. 

WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerad vid Chalmers, KTH, Umeå, Lunds och Linköpings universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet.

Den totala satsningen uppgår till 6,2 miljarder kronor, fram till 2031, varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 4,9 miljarder, övrig finansiering kommer från universitet och deltagande industriföretag. WASP är den största enskilda forskningssatsningen i Sverige i modern tid.

Kontakt

Video

Linköpings universitet

Video

Stora mängder data blir begriplig information

En viktig applikation för forskningen vid MIT finns inom WASP, där exempelvis autonoma, förarlösa bilar kan tränas i olika svåra trafikmiljöer.


Video

Här testas autonom sjöräddning

WASP:s arena för allmän säkerhet, WARA PS, är först ut att visa upp ett autonomt sjöräddningssystem.
  

Video

Flygande AI-forskning

Det är långt kvar tills vi kan samsas med flygande robotar på gator och torg, men demonstrationen inom WASP:s arena för publik säkerhet bjöd bland annat på en drönare som artigt viker åt sidan när en människa kommer gående.


Forskningsmiljöer

WASP vid MIT

Forskningsmiljön vid avdelningen Medie- och informationsteknik, Campus Norrköping, grundar sig på mer än tjugo års forskning inom visualisering och interaktion med anknytning till artificiell intelligens, autonoma system och programvarukonstruktion.

Datorseende

WASP Datorseende

Forskningen täcker ett brett spektrum av ämnen inom artificiella seende system med särskilt fokus på maskininlärning för robotseende. Gruppen har funnits sedan 1970-talet och har i hög grad bidragit till att etablera begreppet datorseende i Sverige.

Sensorfusion

WASP Sensorfusion

Forskargruppen inom sensorfusion är en del av avdelningen för Reglerteknik vid LiU. Sensorfusion som forskningsområde har funnits sedan 1995 och har sedan dess blivit en allt viktigare del i många olika forskningssammanhang.

Autonom trafik

WASP Fordonssystem

Forskningen inom fordonssystem har fokus på styrning, diagnos och autonomi, särskilt på de systemvetenskapliga aspekterna och ofta i samarbete med industrin. Fyra välutrustade fordonslaboratorier stärker den internationellt väl kända forskningen.

Shervin Parvini och Anders Hansson

WASP Optimering för inlärning och autonomi

Inom området optimering för inlärning och autonomi inom avdelningen Reglerteknik arbetar vi både med utveckling och tillämpningar av optimering.

Maskininlärning

WASP Maskininlärning

Inom statistik och maskininlärning utvecklar vi de metoder som används när autonoma system lär sig från data. Vår forskning fokuserar på sannolikhetsmodellering och effektiva algoritmer för lärande, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet.

Datasäkerhet

WASP Realtidsystem

Forskningen vid laboratoriet för realtidssystem omfattar säkerhet och pålitlighet i distribuerade datorsystem, inte minst i system som är samhällskritiska. Vi forskar kring områden som säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet.

Artificiell intelligens

WASP AI och integrerade system

Forskningen inom avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem, AIICS, vid Institutionen för datavetenskap finns i skärningspunkten mellan artificiell intelligens och autonoma system. Gruppen har forskat inom området i mer än 20 år.

WASP Humaniora och samhälle

Autonomi och AI är inte bara teknik. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierar 16 forskningsprojekt som studerar hur AI och autonoma system påverkar samhället och våra beteenden. Två av projekten finns vid LiU.

Nyheter WASP

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

AI som hittar mönster i komplexa biologiska data kan på sikt bidra till individanpassad sjukvård. Forskare vid LiU har tagit fram en AI-stödd metod som bland annat kan användas till att bestämma personers kronologiska ålder och om de är rökare.

Superdatorn Berzelius fotograferad med vidvinkel.

Svensk AI-forskning får mer muskler

Cancerdiagnostik, datorseende och materialutveckling är bara några forskningsutmaningar som AI kan bidra till att lösa. Superdatorn Berzelius invigdes våren 2021 och redan nu behövs mer kraft för att möta behovet hos svensk AI-forskning.

Gul robothund släpper röd första hjälpen väska vid skadad person.

Samarbete maxar potentialen hos AI

I en nära framtid kan autonoma drönare och ”robothundar” utföra räddningsaktioner. Men full autonomi ligger långt in i framtiden för den här typen av system. Därför är ett fungerande samarbete mellan människa och maskin avgörande.

Kontakt WASP nationellt

WASP på Linkedin

Stora universitet i samarbete med svensk industri