Små puffar

Single small teasers (artikel, program, fo-verksamhet)

Filtrerad lista - fo-områden

Man kör truck.

Arbetsliv

En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld

hand

Funktionsnedsättning och samhälle

Inom Funktionsnedsättning och samhälle vid Linköpings universitet studeras så skilda områden som hörselnedsättning, depression, utvecklingsstörning och smärta.

profil

Kognition

Vid LiU ligger fokus på samspelet mellan kognition och kommunikation. Bland annat studeras hur beslut fattas i grupp, vi utvecklar program för lärande med hjälp av artificiella agenter och bygger kognitiva robotar

Barn

Vid LiU finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer.

Rockband med äldre kvinnor

Äldre och åldrande

Människors åldrande är en ständigt pågående process. Vid LiU studerar vi hur det är att bli äldre och åldrandet i sig.

Två tjejer sitter på kafé med sina telefoner

Språk och kommunikation

Språk är det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation, vid Linköpings universitet studerar vi språk och kommunikation ur många perspektiv.

Mediumpuffar (vänster-höger)

Storpuffar (vänster-höger)

Medarbetare och kontakter

Filtrerad lista med medarbetare (KOM)

Kontaktkort - sista extern