Artificiell intelligens

AI på LiU Visa/dölj innehåll

Styrkeområdet AI är brett och fakultetsövergripande

AI, artificiell intelligens, är ett av Linköpings universitets styrkeområden. Det handlar om såväl rena AI-tekniker som tillämpningar av teknikerna. Men också om synen på AI, hur det kommer samhället till del, etiska riktlinjer mm.

Nyheter inom AI

Kalender för AI-evenemang på LiU

Workshop om modellering i biologi och medicin 2022

Välkommen till den tredje workshopen om modellering i biologi och medicin (MBM 2022). Vi siktar på att samla alla unga forskare i Sverige som arbetar med modellering av biologiska system. Vår ambition är att ge alla deltagande doktorander och postdoktorer möjlighet att presentera sitt arbete genom en muntlig presentation eller en poster. Vidare vill vi ge en inblick i hur modellering inom biologi och medicin praktiseras inom akademi och industri. Workshopen kommer att hållas på engelska.

Börjar 23 maj 2022 kl. 08.00
Slutar 24 maj 2022 kl. 16.00
Plats Linköping
Kontakt Kajsa Tunedal

LiU SAI #5 - Artificell intelligens - Trender, utmaningar och möjligheter

Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens innebär både stora möjligheter och betydande utmaningar för såväl individer, företag och organisationer som för samhället i stort. För att belysa och diskutera utvecklingen och dess konsekvenser bjuder Linköpings universitet in till en halvdag där nationella och internationella experter ger sin syn på AI-utvecklingens möjligheter och utmaningar. Fler detaljer och agenda kommer uppdateras på liu.se/sai

Börjar 23 maj 2022 kl. 08.30
Slutar 23 maj 2022 kl. 12.00
Plats Norrköpings Visualiseringscenter C
Kontakt Micael Frideros
013-28 13 38

AI-forskning inom olika områden och projekt Visa/dölj innehåll

Träffa några av LiU:s AI-forskare

Över hundra AI-kurser Visa/dölj innehåll

Bild som visar kirurger som använder AI för att kunna se sjukdomsstatus.
Många olika områden är relaterade till AI så kursutbudet inom området är stort. cofotoisme

Stort utbud på kurser inom AI

Den stora bredden på AI-området gör att det finns över hundra universitetskurser på grund- och avancerad nivå som är relaterade till AI.

Program som masterprogrammet Statistics and Machine Learning, kandidat- och masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt många av civilingenjörsutbildningarna innehåller AI. Vid alla civilingenjörsprogrammen kan man dessutom välja till AI-kurser. Det finns också fristående kurser för alla intresserade.

Fristående AI-kurser

AI-kurser i utbildningsprogram

AI-robotik
Analys av Big data
Analys av sport
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens för interaktiv media
Automatisk planering
Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system
Avancerad Data Mining
Avancerad maskininlärning
Bayesianska metoder
Beslutsteori
Big Data Analytics
Big data: Sociala processer och etiska frågor
Bildbehandling och bildanalys
Data-Mining
Data Mining - Clustering and Association Analysis
Dataanalys för smarta städer
Datorintensiva statistiska metoder
Datorseende
Deep Learning
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom
E-hälsa: visioner och verktyg
Etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system
Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
IT-rätt
Komplexa nätverk och stora datamängder
Kognitiv teknologi och artificiell intelligens
Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs
Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning
Logikprogrammering
Matrismetoder för AI
Maskininlärning
Maskininlärning
Maskininlärning för datorseende
Modellering och inlärning för dynamiska system
Maskininlärning för sociala medier
Multiple Regression and Time Series Analysis
Neuronnät och lärande system
Neuronnät och lärande system
Planering för ett hållbart informationssamhälle
Regressions- och tidsserieanalys
Sakernas internet
Samhällets digitalisering
Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
Smarta städer
Språkteknologi
Språkteknologi
Statistisk modellering med regressionsmetoder
Teknisk och kognitiv psykologi
Text Mining
Verksamhetsutveckling och digitalisering
Vetenskaplig visualisering

Över 3 500 studenter 

var registrerade på AI-kurser, senaste tillfället respektive kurs gavs. 

Det motsvarar  18 000 hp

Men det är inte 3500 individer. En individ kan ha läst flera AI-relaterade kurser under samma termin och det är inte alla som registrerat sig på en kurs som gör färdigt kursen. 

Flera går att läsa på distans

Över 3 500 studenter 

var registrerade på AI-kurser, senaste tillfället respektive kurs gavs. 

Det motsvarar  18 000 hp

Men det är inte 3500 individer. En individ kan ha läst flera AI-relaterade kurser under samma termin och det är inte alla som registrerat sig på en kurs som gör färdigt kursen. 

Flera går att läsa på distans

Samverkan inom AI Visa/dölj innehåll

Forskningssamarbeten och samverkan med regionen

I filmklippet demonstrerar LiU-forskare hur flygande autonoma drönare kan arbeta tillsammans med varandra och med människor för att på ett effektivt sätt bistå nödställda människor.

Ett liknande projekt i än större skala drivs nu inom det stora forskningsprogrammet WASP AI, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, som har LiU som värduniversitet. Inom ramen för WASP pågår även en tioårig satsning på AI, finansierad med en miljard svenska kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Artificiell intelligens handlar här om att skapa program eller system som tänker som, eller beter sig som, intelligenta människor.

Vid LiU finns även AIDA, Analytic Imaging Diagnostic Arena, en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens för medicinsk bildanalys. Inom AIDA ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI till patientnytta.

Det finns fler nätverk, centra och grupper relaterade till AI på LiU.

AI sustainability center

AI Sweden

AI Competence for Sweden

Swedish Artificial Intelligence Society

Nedan visas forskningssamarbete med LFV (Luftfartsverket). Inom området för flygtrafikledning skapas ett system för att upptäcka och lösa konflikter baserat på artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder.

Kontakt för samverkans- och innovationsfrågor

Har ni idéer om samverkansprojekt där ni vill jobba med AI-kompetens från LiU? Vill ni ha möjlighet att engagera studenter eller etablera forskningsprojekt ihop med LiU-kompetenser? Beskriv vad ni behöver hjälp med så lotsar vi er rätt utifrån era behov. 
LiU-personal kan också få stöd att hitta samverkansparter och utforska möjligheter för nyttiggörande genom att kontakta oss:

Om AI på LiU Visa/dölj innehåll

AI
Vid LiU bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom flera AI-områden. metamorworks

Utvecklingen har gått snabbt framåt sedan LiU 1975 tillsatte Sveriges första professor i datalogi, Erik Sandewall, som 1969 disputerat i det nya ämnet artificiell intelligens. Då var forskningen inriktad mot expertsystem och kunskapsöverföring. Idag ligger tyngdpunkten på maskininlärning, djupinlärning och system som innefattar logiska resonemang och datordrivna beslutsprocesser.

Vid LiU bedrivs framstående forskning, utbildning och samverkan inom flera viktiga AI-områden. Datorseende - djupinlärning där datorer, med hjälp av avancerad bildbehandling och AI, drar egna slutsatser är ett starkt område. Kunskapssystem och avancerat beslutsstöd där logisk slutledning ingår är ett annat. Ett tredje är forskning kring människans plats i systemen, liksom hur vi ska behålla kunskaperna för att kunna ta över om systemen av någon anledning fallerar.


Vill du komma i kontakt med AI-forskare inom ett visst område?