Artificiell intelligens

Styrkeområdet AI är brett och fakultetsövergripande

AI, artificiell intelligens, är ett av Linköpings universitets styrkeområden. Det handlar om såväl rena AI-tekniker som tillämpningar av teknikerna. Men också om synen på AI, hur det kommer samhället till del, etiska riktlinjer mm. Linköpings universitet är också värd för WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Aktuellt

Nyheter inom AI

Kalender för AI-evenemang på LiU

CollaborativeResearch Seminar Series: A short introduction to AI research and language modeling 

Föreläsare är Arne Jönsson, professor i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap vid Linköping universitet.  Han har i mer än 30 år forskat inom AI och språkteknologi, varav de sista 10 åren med fokus på teknik för ökad digital inkludering. Välkomna att delta på seminarium.

Börjar 15 februari 2023 kl. 10.15
Slutar 15 februari 2023 kl. 12.00
Plats Online
Kontakt Andrea Fried
013-28 15 45
Magnus Klofsten
013-28 17 85

AI-forskning inom olika områden och projekt

Över hundra AI-kurser

Bild som visar kirurger som använder AI för att kunna se sjukdomsstatus.
Många olika områden är relaterade till AI så kursutbudet inom området är stort. cofotoisme

Stort utbud på kurser inom AI

Den stora bredden på AI-området gör att det finns över hundra universitetskurser på grund- och avancerad nivå som är relaterade till AI.

Program som masterprogrammet Statistics and Machine Learning, kandidat- och masterprogrammen i kognitionsvetenskap samt många av civilingenjörsutbildningarna innehåller AI. Vid alla civilingenjörsprogrammen kan man dessutom välja till AI-kurser. Det finns också fristående kurser för alla intresserade.

Fristående AI-kurser

AI-kurser i utbildningsprogram

AI-robotik
Analys av Big data
Analys av sport
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens för interaktiv media
Automatisk planering
Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system
Avancerad Data Mining
Avancerad maskininlärning
Bayesianska metoder
Beslutsteori
Big Data Analytics
Big data: Sociala processer och etiska frågor
Bildbehandling och bildanalys
Data-Mining
Data Mining - Clustering and Association Analysis
Dataanalys för smarta städer
Datorintensiva statistiska metoder
Datorseende
Deep Learning
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom
E-hälsa: visioner och verktyg
Etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system
Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
IT-rätt
Komplexa nätverk och stora datamängder
Kognitiv teknologi och artificiell intelligens
Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs
Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning
Logikprogrammering
Matrismetoder för AI
Maskininlärning
Maskininlärning
Maskininlärning för datorseende
Modellering och inlärning för dynamiska system
Maskininlärning för sociala medier
Multiple Regression and Time Series Analysis
Neuronnät och lärande system
Neuronnät och lärande system
Planering för ett hållbart informationssamhälle
Regressions- och tidsserieanalys
Sakernas internet
Samhällets digitalisering
Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk
Smarta städer
Språkteknologi
Språkteknologi
Statistisk modellering med regressionsmetoder
Teknisk och kognitiv psykologi
Text Mining
Verksamhetsutveckling och digitalisering
Vetenskaplig visualisering

Över 3 500 studenter 

var registrerade på AI-kurser, senaste tillfället respektive kurs gavs. 

Det motsvarar  18 000 hp

Men det är inte 3500 individer. En individ kan ha läst flera AI-relaterade kurser under samma termin och det är inte alla som registrerat sig på en kurs som gör färdigt kursen. 

Flera går att läsa på distans

Över 3 500 studenter 

var registrerade på AI-kurser, senaste tillfället respektive kurs gavs. 

Det motsvarar  18 000 hp

Men det är inte 3500 individer. En individ kan ha läst flera AI-relaterade kurser under samma termin och det är inte alla som registrerat sig på en kurs som gör färdigt kursen. 

Flera går att läsa på distans

Samverkan inom AI

Forskningssamarbeten och samverkan med regionen

I filmklippet demonstrerar LiU-forskare hur flygande autonoma drönare kan arbeta tillsammans med varandra och med människor för att på ett effektivt sätt bistå nödställda människor.

Det pågår en tioårig satsning på AI inom WASP AI, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, som har LiU som värduniversitet. Det är ett nationellt forskningsprogram med total budget på 6,2 miljarder kr, varav 4,9 miljarder från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och som pågår till och med 2031. Fokus är på excellent forskning inom AI, autonoma system och mjukvara.

Vid LiU finns även AIDA, Analytic Imaging Diagnostic Arena, en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens för medicinsk bildanalys. Inom AIDA ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI till patientnytta.

Det finns fler nätverk, centra och grupper relaterade till AI på LiU.

AI sustainability center

AI Sweden

AI Competence for Sweden

Swedish Artificial Intelligence Society

Nedan visas forskningssamarbete med LFV (Luftfartsverket). Inom området för flygtrafikledning skapas ett system för att upptäcka och lösa konflikter baserat på artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder.

Kontakt för samverkans- och innovationsfrågor

Har ni idéer om samverkansprojekt där ni vill jobba med AI-kompetens från LiU? Vill ni ha möjlighet att engagera studenter eller etablera forskningsprojekt ihop med LiU-kompetenser? Beskriv vad ni behöver hjälp med så lotsar vi er rätt utifrån era behov. 
LiU-personal kan också få stöd att hitta samverkansparter och utforska möjligheter för nyttiggörande genom att kontakta oss:

Om AI på LiU

Artificiell intelligens på LiU

Utvecklingen har gått snabbt framåt sedan LiU 1975 tillsatte Sveriges första professor i datalogi, Erik Sandewall, som 1969 disputerat i det nya ämnet artificiell intelligens. Då var forskningen inriktad mot expertsystem och kunskapsöverföring. Idag ligger tyngdpunkten på maskininlärning, djupinlärning och system som innefattar logiska resonemang och datordrivna beslutsprocesser.

Vid LiU bedrivs framstående forskning, utbildning och samverkan inom flera viktiga AI-områden. Datorseende - djupinlärning där datorer, med hjälp av avancerad bildbehandling och AI, drar egna slutsatser är ett starkt område. Kunskapssystem och avancerat beslutsstöd där logisk slutledning ingår är ett annat. Ett tredje är forskning kring människans plats i systemen, liksom hur vi ska behålla kunskaperna för att kunna ta över om systemen av någon anledning fallerar.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med AI-forskare inom ett visst område?

Inspelade AI-föreläsningar

Människor och maskiner
- Jesper Olsson

 

Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap föreläser om hur litteraturens former färgats av algoritmer och utforskat språket som ett slags artificiell intelligens. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

Människor och maskiner
- Michael Godhe

 

Michael Godhe, docent i kultur och mediegestaltning föreläser om hur ett kluster av robotar, androider, datorer och AI har representerats inom science fiction. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka på framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

AI in Society
- Hannah Pelikan och Ericka Johnson

 

Kan maskiner vara intelligenta? Och hur formar artificiell intelligens (AI) vårt samhälle och vårt dagliga liv? Hur kan humaniora och samhällsvetenskap bidra till forskningen om artificiell intelligens? Ericka Johnson, professor i Tema genus, och Hannah Pelikan, doktorand i Språk och kultur samtalar utifrån frågeställningar som tagits upp i seminarieserien AI in Society. Föreläsningen är på engelska. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

När roboten blir bidragshandläggare
- Ida Lindgren

 

Ida Lindgren föreläser om när roboten blir bidragshandläggare. I takt med ökade krav på snabb hantering och ökad kvalitet digitaliseras fler offentliga tjänster. Vad gör digitaliseringen med oss som medborgare och vad gör den för oss? Och hur påverkas de som arbetar inom offentlig förvaltning av digitaliseringen? Vilka värden skapas, och för vem? Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman. 

När roboten blir bidragshandläggare
- Daniel Toll

 

Daniel Toll föreläser om när roboten blir bidragshandläggare. Många kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden? Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman. 

Så påverkar AI jobben, dina anställda och kunder

  

Vad är AI och vad ska vi ha det till? Med fokus på samhällsnytta, jobb, kunder och konsumenter diskuterar panelen detta samt hur och vilka yrken som påverkas i vårt alltmer digitaliserade samhälle och om vad vi kan förvänta oss av framtidsutveckling inom AI-området. Klippet är ett Goto 10-event som arrangerades av Linköpings universitet, AI Sweden och IT Software. 

AI och biologiska nätverk för att individanpassa läkemedelsbehandling 

 

Se Mika Gustafssons föreläsning om AI och biologiska nätverk för att individanpassa läkemedelsbehandling. Från Populärvetenskapliga veckan 2021.

Uppkopplade byggplatser - digitalisering, AI och virtual reality i byggandet

  

Se Martin Rudbergs föreläsning om Uppkopplade byggplatser - digitalisering, artificiell intelligens och virtual reality i byggandet. Från Populärvetenskapliga veckan 2021.


AI på populärvetenskapliga veckan 2022

På populärvetenskapliga veckan 25-28 oktober fick gymnasieelever, lärare och allmänhet uppleva LiU:s forskning på nära håll. Tex. föreläste Tom Ziemke om hajpen kring artificiell intelligens där han belyser några av de begränsningar som datorer och robotar har. Jonas Lundberg föreläste om styrbar artificiell intelligens för drönartrafik och hur vi kan övervaka och styra artificiell intelligens. När de finns i videoformat lägger vi upp dem här.

Program och mer information om Populärvetenskapliga veckan

När roboten börjar jobba på kommunen - Ida Lindgren

  

Att låta mjukvarurobotar hantera administration i offentlig sektor sägs förbättra tjänster för oss medborgare samt ge oss mer valuta för skattepengarna. Se Ida Lindgren, universitetslektor och docent i informationssystem, föreläsa om hur din syn påverkas på det offentliga om en robot tagit ett beslut i dina ärenden. Hur de påverkas som får en robot som kollega? Inspelning från Populärvetenskapliga veckan 2020.

AI för att förstå, manipulera och skapa bilder - Gabriel Eilertsen 

Artificiell intelligens (AI) har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, och speciellt tekniker inom s.k. djupinlärning. Populära tillämpningar inkluderar bl.a. självkörande bilar, ansiktsigenkänning, "deep fakes", språkförståelse och medicinsk diagnostik. Gabriel Eilertsen, biträdande universitetslektor i datorgrafik och bildbehandling, förklarar hur de använder teknikerna inom forskning i medieteknik, för att tolka, förbättra och skapa bilder. Från Populärvetenskapliga veckan 2020.


Vill du se fler inspelade AI-föreläsningar? 

Grafik med texten LiU SAI Scene for AI

Besök LiU SAI - Scenen för AI