18 januari 2022

Inom hemtjänsten kan relationen mellan beställare och utförare vara komplex och kundval innebär extra utmaningar i fråga om styrning. Dialog mellan beställare och utförare är primärt för att bygga tillit och skapa en positiv relation i organiseringen av en av kommunens centrala välfärdstjänster. Det visar en undersökning från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet.

En ung kvinna och en äldre kvinna pratar med varnadra.
Plattform

Tillit mellan människor och organisationer i ett samhälle är viktigt av flera skäl. Tillit underlättar samarbete, minskar tidsåtgång, och anses som något positivt. I den ständigt aktuella debatten om hur äldreomsorgen ska organiseras är frågor om tillit och misstro nyckelfaktorer.

I forskningsrapporten ”Tillit, misstro och kontroll i kundvalssystem för hemtjänst” har författarna tittat närmare på samspelet mellan kommunala beställare och privata utförare av hemtjänst. Analysen bygger på en studie av en kommun som nyligen infört ett kundvalssystem. I studien undersöks hur tillit och kontroll utvecklas över tid i en situation då systemet var nytt och aktörerna mer eller mindre okända för varandra.

– Användandet av kundvalssystem är ofta väldigt komplext. Det är kommunen som sätter spelreglerna för hemtjänsten samtidigt som det mesta av interaktionen sker i samspelet mellan utföraren av hemtjänst och dess kunder, helt utanför kommunens insyn, säger Lena Högberg, universitetslektor i företagsekonomi vid Linköping universitet och en av rapportens författare.

Utmanande att etablera tillit

Med utgångspunkt i nämnda komplexitet har forskarna intresserat sig för organisering och styrning i samspelet mellan kommuner och privata företag. De menar att relationerna mellan dessa båda i ett kundvalssystem sätts på hårda prov, av flera anledningar.

– Bland annat utförs tjänsten i den äldres egna hem, något som gör att användaren är mer utsatt i sin roll än inom andra typer av välfärdstjänster. I ett sådant sammanhang kan det vara extra utmanande att etablera tillit i relationen beställare - utförare, säger Birgitta Sköld, rapportförfattare och biträdande universitetslektor i företagsekonomi.

I rapporten lyfts några av de utmaningar och möjligheter som uppstår när kommunen ska auktorisera utförare, sett ur de närmast samverkande parternas perspektiv. Individer kan ha olika benägenhet att lita på andra individer. När en person agerar som representant för en organisation vägs också sådant som rör organisationens intressen, legitimitet och ansvar in och gör relationen långt mer komplex.

Tillit och misstro samexisterar

En slutsats från undersökningen är att kundvalssystem utgör en utmanande uppsättning relationer att skapa tillit i. Kommunens olika funktioner ska inte bara etablera tillit till en annan organisation, utan till flera andra organisationer som i sin tur utför en tjänst som konsumeras av en tredje part, användaren av hemtjänst. Just användarnas utsatthet och svårigheter för kommunen att följa upp kvaliteten i tjänstens utförande bidrar till att göra hemtjänsten till en extra komplex verksamhet.

Sammanfattningsvis visar studien också att tillit och misstro samexisterar i relationerna mellan kommunen och de privata utförarna samtidigt som det medför utmaningar för de olika parterna. Frågor om uppföljning, kontroll och kvalitetssäkring undersöks också.

– En annan viktig slutsats från vår undersökning är att behovet av dialog mellan kunder och utförare är primärt för att åstadkomma en positiv spiral av kontroll och tillit baserat på goda grunder. Samtidigt fyller misstro en viktig roll för att minimera osäkerhet och för en trovärdig kvalitetssäkring av kundvalssystemen, avslutar Lena Högberg.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.