Organisation

Linköpings universitet skiljer sig från de flesta andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner direkt under rektor, där många ämnen är samlade för att underlätta kontakter över gränserna. Rektor är högsta chef för universitetet och rapporterar till en styrelse.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ansvarar inför regeringen för att Linköpings universitet, LiU, fullgör sina uppgifter. Styrelsen fattar bland annat beslut om budget och policy.

Ordförande är Lena Sommestad, landshövding i Halland. Bland ledamöterna finns företrädare för allmänna intressen (som företag och organisationer), verksamheten (det vill säga LiU-anställda) och studenterna.

Rektor och ledning

Närmast under styrelsen finns rektor, som är utsedd av regeringen att leda LiU:s verksamhet. Helen Dannetun, professor i fysik, är sedan 2011 rektor för Linköpings universitet. I universitetsledningen finns också två prorektorer, en för utbildning och en för forskning, samt två vicerektor för utbildning respektive samverkan. I praktiken har prorektor och vicerektor liknande roller. Deras uppgift är att ersätta rektor i olika sammanhang. Ledningsgruppen inkluderar även universitetsdirektören som ansvarar för medarbetare och administration.

Internrevision

Internrevisionen rapporterar direkt till styrelsen. Den har till uppgift att granska universitetets styrning och redovisning och ge förslag till förbättringar.

Fakulteter

Linköpings universitet har fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten (tidigare Hälsouniversitetet), Tekniska fakulteten (i vissa sammanhang kallad Tekniska högskolan) och Utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap är formellt ett område, men fungerar i praktiken som en fakultet. I vissa ceremoniella sammanhang räknar LiU dock med tre fakulteter och Utbildningsvetenskap sorterar då under Filosofiska fakulteten. Fakulteten har högsta ansvaret för utbildning och forskning inom sitt område och fungerar vid LiU som beställare till institutionerna. Den leds av en fakultetsstyrelse. Dekanen är fakultetens högsta chef.

Institutioner

Själva utbildnings- och forskningsarbetet bedrivs vid institutionerna. LiU skiljer sig från de flesta andra universitet och högskolor genom att ha storinstitutioner där många ämnen är samlade för att underlätta kontakter över gränserna. Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling hittar du till exempel såväl nationalekonomi, företagsekonomi och affärsrätt som industriell ekonomi, hållfasthetslära och logistik. I dag finns det 14 storinstitutioner vid Linköpings universitet.

Institutionerna lyder direkt under rektor och inte under fakulteterna som på många andra ställen. En institution kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter. Institutionen leds av en styrelse och har en prefekt som högsta chef.

Bibliotek och förvaltning

Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen har till uppgift att stödja LiU:s kärnverksamheter: utbildning och forskning. Biblioteket erbjuder omfattande litteratursamlingar och informationstjänster via fyra fysiska bibliotek, ett på varje campusområde. Förvaltningens verksamhet leds av universitetsdirektören och omfattar central service inom till exempel ekonomi, IT, personalfrågor, presskontakter och utbildningsinformation.

LiU Holding

Linköpings universitet Holding AB, LiU Holding, är ett bolag som ägs av universitetet och hjälper till att göra nya forskningsresultat tillgängliga genom att få ut dem på marknaden. LiU Holding driver verksamheterna LiU Innovation, LiU Relation, Spetsa, Unitalent och Lead.

Organisationsträd

Visa alla

Linköpings universitet

Mer om universitetsstyrelsen