Hållbarhet / LiU Sustainable

LiU-forskning för Agenda 2030

En flygplats med FN:s miljömål på fönstret ut mot flygplanenFN:s miljömål Foto Susie Hedberg

Omfattar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Starka forskargrupper finns exempelvis inom klimat och klimatpolitik, ekologi, hållbara städer, cirkulär ekonomi, biogas, industriell symbios, miljöledning, nya material och lantbruk.

Biogas

Biogas bidrar till FN:s samtliga hållbarhetsmål. LiU har stark tvärvetenskaplig forskning som täcker hela vägen från förfining av processerna till distribution, användning och biogasens samhällseffekter. LiU är även värduniversitet för nationella Biogas research center, BRC.

Cirkulär ekonomi

Innefattar resurssnåla lösningar, livscykelbaserade affärsmodeller och en utveckling av kombinerade produkt- och tjänsteerbjudanden. Här samsas teknik, ekonomi och samhällsvetenskap, och forskningen bedrivs i nära samarbete med små och stora företag.
LiU koordinerar även forskningsprogrammet Mistra REES - resurseffektivitet och effektiva lösningar vars vision är att påskynda omvandlingen inom svensk tillverkande industri mot en cirkulär och hållbar ekonomi.

Ekologi

Forskningen handlar såväl om hur djur och växter påverkas av sin omgivning och av varandra som människans roll i ekosystemet och hur viktiga näringsämnen som kol, klor och växthusgaser, som koldioxid och metan, cirkulerar i olika ekosystem.

Hållbara städer

Här samsas tekniska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter. Industrins roll i staden studeras liksom hur valet av tekniska system styr människors agerande. Forskningen sträcker sig från studier av cykling, trafik och hållbarhet i Norrköping och Linköping till resurshantering och hållbar utveckling i världens megastäder.

Klimat och klimatpolitik

Forskningen är tvärvetenskaplig där naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner förenas. Klimatproblemet sätts i sitt sammanhang med andra åtgärder för hållbar utveckling. Forskarna studerar även hur kunskap och kommunikation används som underlag för beslut liksom om storskalig manipulering av klimatet.

Miljöledning

Fokus för forskningen ligger på förändringsarbete och miljömanagement och den bedrivs utifrån såväl tekniska som ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter. Industriell symbios mellan lokala och regionala aktörer möjliggör en effektivare användning av material, energi och andra resurser. Miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändringar samtidigt som politik och system ibland konserverar gamla tänkesätt och blir till hinder för utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle.

Nya material

Vid LiU finns AFM, regeringens strategiska satsning på Avancerade Funktionella Material, med såväl grundforskning som tillämpad forskning kring nya material för effektivare energiomvandling, vit LED-belysning, vattenrening, elektroniska växter med mera för ökad hållbarhet.

Skog och lantbruk

Skogen och lantbruket är centrala resurser för en hållbar samhällsutveckling. Vid LiU bedrivs framstående forskning kring nya material från skogen och LiU är också värduniversitet för Vinnväxt-programmet Agtech 2030.

Närliggande forskningsområden som innefattar ökad hållbarhet Energi (och energieffektivitet), Flöden och föroreningar, Grön humaniora, (hållbar) Produktion och (hållbara) Transporter.

Forskning

Biogas

Svart bil tankas med biogas.

Biogas Solutions Research Center

BSRC är ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning som administreras av LiU. Det är en bas för utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar ofta med positiva, lokala och regionala effekter på miljö och ekonomi

Liten båt på flod i Amazonas.

Hållbar förvaltning av Amazonas skogar

Projektet utforskar hur olika förvaltningsstrategier påverkar både gasutsläpp samt trädens och den närliggande jordens assimilation inom Amazonasregionen.

Etanol produktion.

Industriell och urban symbios

Vi studerar hur lokal och regional samverkan mellan aktörer kan leda till ökad resurseffektivitet. Samarbeten mellan privata och offentliga organisationer, samt aktörer från olika sektorer, ger möjligheter till effektivare material- och energiflöden.

Cirkulär ekonomi

AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Centrum för affärsmodellsinnovation

Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) har sin utgångspunkt i företagens roll i samhället och sättet som affärsmodeller förändras och förnyas över tid - för att kunna anpassas till förändringar i samhället.

bild med ord som services, products, innovation

Produkter Tjänster Innovation

Enheten PSI är en forskargrupp som är ledande experter inom applicerad och transdisciplinär forskning om hållbart värdeskapande utifrån ett systemperspektiv, vilket möjliggör en effektiv användning och bevarande av resurser.

En kvinna tittar på några nyckelord som förknippas med återtillverkning. Orden är på engelska: remanufacturing, reuse, remarketing, circular economy, circular solutiosn product as a service, sustainable, consumer behavior.

Beteendebarriärer mot återtillverkning av konsumentprodukter, STIGMA

Målet med STIGMA-projektet är att framhäva cirkulära alternativ som främjar långvarig användning och återanvändning av produkter, exempelvis genom koncept som "Produkt som en Tjänst" (PaaS) och återtillverkning.

Ekologi

Hållbara städer

Bild på solceller. Picture on suncell

Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen till det förändrade klimatet. Det här projektet gör den pågående omställningen synlig.

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering, CLIPP

Urbana experiment för klimatomställning (EXPECT)

Många städer söker nya lösningar för att möta klimatförändringarna. Det kan handla om allt från översvämningsbara torg till flytande hus och konstgjorda arkipelager. Vi drar lärdomar om hur experiment initieras och hur lösningar kan spridas vidare.

Klimat och klimatpolitik

Liten båt på flod i Amazonas.

Hållbar förvaltning av Amazonas skogar

Projektet utforskar hur olika förvaltningsstrategier påverkar både gasutsläpp samt trädens och den närliggande jordens assimilation inom Amazonasregionen.

Bild på solceller. Picture on suncell

Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen till det förändrade klimatet. Det här projektet gör den pågående omställningen synlig.

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Miljöledning

Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering, CLIPP

Urbana experiment för klimatomställning (EXPECT)

Många städer söker nya lösningar för att möta klimatförändringarna. Det kan handla om allt från översvämningsbara torg till flytande hus och konstgjorda arkipelager. Vi drar lärdomar om hur experiment initieras och hur lösningar kan spridas vidare.

bild med ord som services, products, innovation

Produkter Tjänster Innovation

Enheten PSI är en forskargrupp som är ledande experter inom applicerad och transdisciplinär forskning om hållbart värdeskapande utifrån ett systemperspektiv, vilket möjliggör en effektiv användning och bevarande av resurser.

Etanol produktion.

Industriell och urban symbios

Vi studerar hur lokal och regional samverkan mellan aktörer kan leda till ökad resurseffektivitet. Samarbeten mellan privata och offentliga organisationer, samt aktörer från olika sektorer, ger möjligheter till effektivare material- och energiflöden.

Nya material

Skog och lantbruk

Agtech 2030 - forskningsprojekt vid LiU

Agtech Sweden

Agtech Sweden syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Liten båt på flod i Amazonas.

Hållbar förvaltning av Amazonas skogar

Projektet utforskar hur olika förvaltningsstrategier påverkar både gasutsläpp samt trädens och den närliggande jordens assimilation inom Amazonasregionen.

Bilden visar vår svarv designad för studier av skikt under bearbetning vid synkrotronljuskällan Petra III i Hamburg

FunMat II

FunMat II är ett andra generationens kompetenscentrum i materialvetenskap. Vi fokuserar på tre områden: funktionella ytor för skärverktyg, bränsleceller och batterier och designar nya material med unika egenskaper.

Nyheter

Biogas

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Två kvinnor i laboratoriet. De pekar på något utanför bild.

Nytt men ändå samma - Temas laboratorium återinvigt

Sedan sommaren 2020 har Tema Miljöförändrings laboratorium restaurerats efter en brand. När det nu är klart är det mesta sig likt. Ingen kunde nämligen komma på något med lokalerna som de ville ändra.

Jonas Ammenberg.

LiU:s forskare sprider internationell kunskap om biogas

En rapport från IEA Bioenergy belyser olika perspektiv på att använda biogas i transportsektorn. "Forskningen visar att väl designade biogaslösningar är konkurrenskraftiga", säger Jonas Ammenberg, universitetslektor vid LiU.

Cirkulär ekonomi

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Ekologi

Vildsvin.

Bättre viltövervakning med ny beräkningsmetod

Ökar eller minskar viltpopulationerna i Sverige? Det är svårt att räkna vilda djur, men antalet som fälls genom jakt ger en indikation. Nu blir statistiken tydligare och mer användbar med en ny modell för att beräkna hur mycket vilt som jagas.

Två unga kvinnor tar prover i en odling framför flervåningshus.

Stadsodling - bara gott eller också en risk?

I många städer märks ett växande intresse för att odla ätbart. Närodlade grönsaker, frisk luft och social gemenskap lockar. Men finns det också en baksida av stadsodling i form av läckage av näringsämnen till vattendrag? Det vill forskare ta reda på.

fjällräv.

Arter vid polerna drabbas hårt av klimatförändringar

En stor mängd arter kommer att dö ut till följd av den globala uppvärmningen. Det förutspår en matematisk modell utvecklad vid LiU. I forskarnas simuleringar slår klimatförändringarna särskilt hårt mot ekosystem vid polerna.

Hållbar städer

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Tankstation för bränslet HVO

Svårt skapa hållbara transportkedjor

Både transportföretag och handelsföretag har höga ambitioner när det gäller hållbara transporter. Det finns dock ett antal utmaningar kvar att hantera innan hela transportkedjan blir hållbar, visar forskare vid LiU och Linnéuniversitetet.

BRC gör studiebesök på Skövde biogas.

Biogas – ett område där Sverige kan bidra till en hållbar värld

Biogas Research Center vid Linköpings universitet bjuder genom boken ”Biogas i det hållbara samhället” på en resa genom Sverige som visar hur biogaslösningar gör städer, regioner och företag bättre och hur vi också kan bidra till en bättre värld.

Klimat och klimatpolitik

Astronomen som vände blicken mot jorden

Magnus Gålfalk var tio år när han blev fascinerad av rymden. Doktorsavhandlingen handlade om hur stjärnor bildas. Men nu har han vänt blicken mot jorden och ägnar sig åt klimatforskning vid Linköpings universitet istället.

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Miljöledning

Nya material

Mats Fahlman vid Laboratoriet för Organisk Elektronik.

380 miljoner till träforskning inom WWSC

Wallenbergstiftelsen anslår 380 miljoner kronor till träforskning i Wallenberg Wood Science Center, WWSC. Uppskattningsvis en fjärdedel av pengarna går till LiU, som driver programmet tillsammans med KTH och Chalmers. Målet: att bli främst i världen.

Spin-polariserad ljusemitterande halvledarstruktur.

Storsatsning på materialforskning för hållbarhet

En miljardsatsning på forskning sker nu inom Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, som ska leda till utveckling av hållbara och effektiva material för att lösa några av samtidens stora utmaningar. LiU är värduniversitet.

Mikhail Vagin och Penghui Ding arbetar i laboratoriet.

De har tagit fram det första organiska batteriet

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har för första gången demonstrerat ett organiskt batteri. Det är ett så kallad redox-flödesbatteri, ett stort batteri som kan lagra vind- och solenergi och exempelvis användas som powerbank för bilar.

Skog och lantbruk

Traktor med såmaskin på åker.

Ny teknik ska säkra framtidens skördar

Katastrofer och klimatförändringar ställer lantbrukarna inför monumentala utmaningar samtidigt som de ska föda en alltjämt växande befolkning. Men med hjälp av högteknologiska lösningar kan framtidens matproduktion öka på ett hållbart sätt.

En ung man och en ung kvinna står bredvid sin monter på en mässa

Silvermedalj till Agtech2030

Ett svenskt team från innovationsplattformen Agtech2030 fick silvermedalj i Agritechnica Innovation Award för en innovation som kan förhindra markpackning och bidra till framtida matförsörjning.

Karola Reuterström (Stora Lövhulta gård), Per Frankelius (Linköpings universitet) och Mattias Larsson (Abbotnäs säteri).

Klimatsmart lantbruksrobot löser problemen

En uppfinning av LiU-forskaren Per Frankelius och två lantbrukare i Sörmland kan bli ett viktigt steg för att elektrifiera lantbruket. På köpet minskar andra problem i jordbruket som hårt packade jordar, utsläpp och sämre skördar.

Närliggande forskningsområden