Hållbarhet / LiU Sustainable

LiU-forskning för Agenda 2030

En flygplats med FN:s miljömål på fönstret ut mot flygplanenFN:s miljömål Foto Susie Hedberg

Omfattar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Starka forskargrupper finns exempelvis inom klimat och klimatpolitik, ekologi, hållbara städer, cirkulär ekonomi, biogas, industriell symbios, miljöledning, nya material och lantbruk.

Biogas

Biogas bidrar till FN:s samtliga hållbarhetsmål. LiU har stark tvärvetenskaplig forskning som täcker hela vägen från förfining av processerna till distribution, användning och biogasens samhällseffekter. LiU är även värduniversitet för nationella Biogas research center, BRC.

Cirkulär ekonomi

Innefattar resurssnåla lösningar, livscykelbaserade affärsmodeller och en utveckling av kombinerade produkt- och tjänsteerbjudanden. Här samsas teknik, ekonomi och samhällsvetenskap, och forskningen bedrivs i nära samarbete med små och stora företag.
LiU koordinerar även forskningsprogrammet Mistra REES - resurseffektivitet och effektiva lösningar vars vision är att påskynda omvandlingen inom svensk tillverkande industri mot en cirkulär och hållbar ekonomi.

Ekologi

Forskningen handlar såväl om hur djur och växter påverkas av sin omgivning och av varandra som människans roll i ekosystemet och hur viktiga näringsämnen som kol, klor och växthusgaser, som koldioxid och metan, cirkulerar i olika ekosystem.

Hållbara städer

Här samsas tekniska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter. Industrins roll i staden studeras liksom hur valet av tekniska system styr människors agerande. Forskningen sträcker sig från studier av cykling, trafik och hållbarhet i Norrköping och Linköping till resurshantering och hållbar utveckling i världens megastäder.

Klimat och klimatpolitik

Forskningen är tvärvetenskaplig där naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner förenas. Klimatproblemet sätts i sitt sammanhang med andra åtgärder för hållbar utveckling. Forskarna studerar även hur kunskap och kommunikation används som underlag för beslut liksom om storskalig manipulering av klimatet.

Miljöledning

Fokus för forskningen ligger på förändringsarbete och miljömanagement och den bedrivs utifrån såväl tekniska som ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter. Industriell symbios mellan lokala och regionala aktörer möjliggör en effektivare användning av material, energi och andra resurser. Miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändringar samtidigt som politik och system ibland konserverar gamla tänkesätt och blir till hinder för utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle.

Nya material

Vid LiU finns AFM, regeringens strategiska satsning på Avancerade Funktionella Material, med såväl grundforskning som tillämpad forskning kring nya material för effektivare energiomvandling, vit LED-belysning, vattenrening, elektroniska växter med mera för ökad hållbarhet.

Skog och lantbruk

Skogen och lantbruket är centrala resurser för en hållbar samhällsutveckling. Vid LiU bedrivs framstående forskning kring nya material från skogen och LiU är också värduniversitet för Vinnväxt-programmet Agtech 2030.

Närliggande forskningsområden som innefattar ökad hållbarhet Energi (och energieffektivitet), Flöden och föroreningar, Grön humaniora, (hållbar) Produktion och (hållbara) Transporter.

Forskning

Biogas

Cirkulär ekonomi

Hållbara städer

Klimat och klimatpolitik

Miljöledning

Skog och lantbruk

Nyheter

Biogas

Cirkulär ekonomi

Ekologi

Hållbar städer

Klimat och klimatpolitik

Nya material

Skog och lantbruk

Närliggande forskningsområden