Forskningen vid Medicinska fakulteten spänner över hela det medicinska området, från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning, vårdvetenskap och folkhälsa. 

Medicinska fakulteten fokuserar på forskningssamarbete över yrkes- och fakultetsgränser och mellan olika forskningsområden – en framgångsrik kombination. Patientnyttan står i fokus för vår forskning. Därför har Region Östergötland och Medicinska fakulteten gemensamma satsningar för att stärka den kliniska forskningen. Exempel på forskningsområden där vi ligger i framkant är medicinsk bildvetenskap, regenerativ medicin, systemneurobiologi och forensiska medicinska vetenskaper.

Våra forskningsområden

Astma och allergi Foto: istock

Autoimmunitet och allergi

Vid autoimmun sjukdom eller allergier orsakar immunsystemet en inflammation som angriper struktur eller vävnad som i vanliga fall inte sätter igång en immunologisk reaktion. Vid LiU forskar vi bland annat inom psoriasis, barnallergi och reumatologi.

Cancerceller, illustration

Cancer och hematologi

Cancerforskningens mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer. Bröstcancer och leukemi är exempel på två områden där cancerforskningen vid LiU har en central position.

En 3D-visualisering av en mänsklig cell.

Cell- och molekylärbiologi

I den cellbiologiska forskningen undersöker vi hur de olika celltyperna fungerar och samverkar. Molekylärbiologin studerar främst samspelet mellan molekyler och system inuti cellen.

Forskningscentrum och styrkeområden

e-Hälsa.

e-Hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, samt skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Illustration av cancerceller och nätverk.

Styrkeområdet Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

Bild föreställande molekyler som tar dig till WCMM:s sida.

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

WCMM är ett forskningscentrum i molekylär medicin vid LiU som i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska stärka Sveriges position inom medicinsk forskning.

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

Forensiska vetenskaper är ett styrkeområde som är ett öppet och inkluderade nätverk av forskare inom området. Styrkeområdet anordnar årliga nätverksmöten, seminarier, kurser och utlyser forskningsmedel för projekt och seed-grants.

Mycoplasmabakterier i förstoring

Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.

Ingrid Asp Psoriasis Research Center

Experimentella och kliniska studier av psoriasis. Psoriasis är en vanlig hudsjukdom som drabbar cirka 3 % av befolkningen. Det är en immunologiskt medierad sjukdom som uppstår hos individer med en genetisk predisposition.

Neuroner

Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Systemneurobiologi är en satsning på ett gemensamt styrkeområde mellan Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

Centrum för social och affektiv neurovetenskap - CSAN

Centrum för social och affektiv neurovetenskap integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk.

Medicin- och vårdstudenter som övar tillsammans med en simuleringsdocka.

Styrkeområdet för interprofessionellt lärande och samverkan

Styrkeområdet för Interprofessionellt lärande och samverkan vid Medicinska fakulteten ingår som en del i målsättningen att LiU ska vara ledande inom forskning och utveckling av interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningarna.

Forskningsinfrastruktur

Forskarutbildning